03.10.2013.

Pravo na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Ivanić-Grad uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Temeljem Odluke o imenovanju službenice za informiranje imenovana je službena osoba zadužena za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Ivanić-Gradu.
Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
•       na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad
•       na broj fax-a: 01 2881-678
•       donijeti osobno u Urudžbeni zapisnik u radno vrijeme Gradske uprave.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Za ostale potrebne informacije možete se obratiti službenici za informiranje Ani Dujić na broj telefona 01-2831-362 ili putem maila na adresu ana.dujic@ivanic-grad.hr.