28.11.2014.

Saziv 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Sjednica će se održati dana 04. prosinca 2014. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

 

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D :

 0.    Aktualni sat

 1.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Sandra Abramović, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti  

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Savjetu mladih

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Laura Voštinić, Viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

3.    Razmatranje prijedloga i donošenjeOdluke o izmjeni Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: predstavnik trgovačkog društva Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

 4.    Primanje na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Marija Čehko, savjetnica za gospodarstvo

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade  

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Marija Čehko, savjetnica za gospodarstvo

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o izmjenama Odluke o raspisivanju javnog  natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Marija Čehko, savjetnica za gospodarstvo

 9.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustupanju, gradnji I održavanja sustava oborinske odvodnje trgovačkom društvu Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Marija Čehko, savjetnica za gospodarstvo

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

predlagatelj : Odbor za izbor i imenovanje

Izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

11.  Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o upućivanju inicijative za Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Laura Voštinić, Viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika 

12. Razno

   

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: