01.09.2014.

JAVNI POZIV za predlaganje programa na temelju kojih će utvrditi Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Ivanić-Grada za razdoblje rujan-prosinac 2014.g.

Grad Ivanić-Grada iskazuje potrebu za smještaj 20 djece predškolske dobi u javnim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja čiji su osnivači domaće pravne i fizičke osobe ili vjerske zajednice, te ima potrebu pozvati privatne vrtiće da podnesu svoje ponude radi sufinanciranja redovitih 10 satnih programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece, s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

  1. ispunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavnicu koja sadrži detaljno obrazloženje prijedloga programa, detaljni proračun za izvršavanje predloženog programa  u kojem su navedeni  ukupni troškovi izvršenja programa , dio sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i dio sredstava za koja se predlaže da ih osigurava Grad Ivanić-Grad, 
  2. sve priloge navedene u Prijavnici.

Obrazložene prijedloge programa predlagatelji trebaju dostaviti isključivo na  Prijavnici koju mogu preuzeti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada ili na web stranici Grada (www.ivanic-grad.hr).

Prijavnica se, u pravilu, ispunjava računalom te se preporučenom poštom šalje na adresu:Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, s  naznakom: „Ne otvarati-Prijava na javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada za razdoblje rujan-prosinac 2014. godine“ ili se u zatvorenoj koverti predaje u pisarnici Grada Ivanić-Grada.

Prijavnica i svi prilozi ujedno se obvezno dostavljaju na navedenu adresu i na CD/DVD-eu.

Na poleđini omotnice potrebno je napisati naziv i adresu podnositelja prijave.

Pozivaju se ustanove u navedenom području s područja Grada Ivanić-Grada, da dostave prijave-prijedlog programa pripremljenog u skladu sa sadržajem ovog poziva do 30. rujna 2014. godine.

Prijave s nepotpunim podacima, prijave koje ne budu na propisanoj Prijavnici i ne budu sadržavale sve priloge navedene u Prijavnici te koje ne budu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane.

PREUZMITE DOKUMENTE: