15.06.2015.

Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture sufinancirane iz EU potpora u svim nekomercijalnim zonama

Zagrebačka županija je  sukladno zaključku sa sastanka održanog na temu „ Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske  infrastrukture sufinancirane iz EU potpora u svim nekomercijalnim zonama „ u prostorijama Zagrebačke županije s predstavnicima jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije pristupila provedbi Programa razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Županije, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova ( u nastavku: Županijski program ).

Županijski program provodit će se u više  faza, a sastoji se od 6 ( šest ) Projekata, dok se Projekt II odnosi na područje Gradovi Dugo Selo i Ivanić-Grad, te općine Kloštar Ivanić, Brckovljani i Križ.

Prvu fazu Županijskog programa Zagrebačka županija planira završiti u 2015. godini, a ukupan program do konca 2017. godine. N taj način osigurala bi se na području cijele Županije investicija u ukupnom iznosu većem od 100 milijuna eura i važne pretpostavke za brži i veći ukupan rast i razvoj Županije.