11.05.2016.

SAZIV - 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik,

broj 02/14)

 

S A Z I V A M

29. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 17. svibnja 2016. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

0. Aktualni sat

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ivanić- Grada, Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Mario Biršić, Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2015. godinu Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Dražen Malec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grada

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Vjekolav Broz, direktor društva Vodooposkrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

 

4. Razmatranje i donošenje:

a) Izvješća o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

b) Izvješća o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja Ivanić-Grad

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Ivanić-Grada Zagrebačkoj županiji

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na ishođenje bankarske garancije

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Odluke o izmijeni i dopuni Odluke o osnivanju Visoke škole Ivanić-Grad

b) Odluke o davanju suglasnosti na Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Visoke škole Ivanić-Grad

c) Odluke o imenovanju dr.sc. Mile Marinčića za koordinatora provedbe i organizacije dislociranog studija Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje građevine infrastrukturne namjene – Šetnice uz rijeku Lonju – obuhvat od Plinskog mosta do Omladinskog mosta

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

11. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

 

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: