05.04.2017.

Natječaj za potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za prijavu projekata za dodjelu potpora za novoosnovane tvrtke i obrte iz Proračuna Grada Ivanić – Grada u 2017. godini. (KLASA: 022-05/17-01/20, URBROJ: 238/10-02-01-01/2-17-8 od 3. travnja 2017. godine) gradonačelnik Grada Ivanić - Grada raspisuje


NATJEČAJ

za potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

 

1. Uvod

U Proračunu Grada Ivanić – Grada za 2017. godinu, Glavni program I01 RAZVOJ GOSPODARSTVA, Program 0101 Poticanje razvoja gospodarstva, Aktivnost  A100001 Subvencioniranje poduzetništva,  352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirana su sredstva za dodjelu bespovratnih potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima

Potpore se dodjeljuju temeljem Odluke o kriterijima za dodjelu bespovratnih potpora za pokriće troškova novoosnovanim tvrtkama i obrtima. Dodjelom potpora očekuje se olakšano poslovanje novih poduzetnika, održanje većeg postotka novih obrta i trgovačkih društava, očuvanje obrtničkih radionica, tradicije i prepoznatljivosti obrtništva, unapređenje proizvodnje i povećanje konkurentnosti  te olakšan početak investiranja poduzetnicima. Korisnici potpore mogu biti subjekti (mikro) malog gospodarstva - početnici. Potpora se dodjeljuje za nabavu opreme i strojeva za obavljanje djelatnosti, nabavu informatičke opreme, uređenja poslovnog prostora, nabavu uredskog i radnog namještaja, promociju i marketinške aktivnosti.  

 

2. Subvencija za početak poslovanja poduzetnika

može se dodijeliti za sljedeće namjene

- nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
- preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme u cilju prilagodbe novim poslovima
- nabavu računalne opreme, računalnih programa i sustava
- uređenje poslovnog prostora ( građevinski radovi, instalacijski, radovi uređenja i adaptacije prostora)
- nabavu uredskog i radnog namještaja
- promocija i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice, promotivnih   materijala i sl.)

 

3. Uvjeti za  prijavitelje

Prijavu mogu podnijeti:
- mikro subjekti malog gospodarstva  koji imaju sjedište na području Grada Ivanić – Grada, a osnovani su nakon 01.01.2015. godine      

 (Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje imaju zaposleno manje od 10 radnika (godišnji prosjek), ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura)

- koji imaju prosječno najmanje 1 zaposlenog u mjesecu koji prethodi projektnoj prijavi

- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se u postupku nakon prijave projektnog prijedloga potvrdom nadležne Porezne uprave)
- koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom)
- koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) BR. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavom o  korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba)
- koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti)
- čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba)
- čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće  evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi
- koji imaju podmirene obveze prema Gradu Ivanić - Gradu, i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju podmirene obveze prema Gradu Ivanić – Gradu (dokazuje se Skupnom izjavom).

 

4. Prihvatljivost projekata

Prihvatljivi projekti za sufinanciranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
- projekt provodi subjekt ( mikro) malog gospodarstva koji je osnovan nakon 01.01.2015. godine                                                                                    

 - projektni ciljevi sukladni su ciljevima „Programa poticanja poduzetništva Grada Ivanić – Grada u 2017. godini“
- projektne aktivnosti  sukladne su aktivnostima iz članka 2. Ovog natječaja
- projekt se realizira na području grada Ivanić – Grada

- iznos zatražene potpore u projektnoj prijavi odgovara minimalnom i maksimalnom  iznosu koji je propisan Natječajem
- projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Grad Ivanić - Grad ili ostali davatelji državnih potpora.
Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su se provodili tijekom   2016. Ili će se provoditi tijekom 2017. godine.

 

5. Iznos i intenzitet potpore, prednost

Iznos i intenzitet potpore može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, najmanje 2.500,00 kuna najviše 10.000,00 kuna. Prednost ostvaruju  subjekti (mikro) malog gospodarstva koji su u većinskom vlasništvu žena, s ciljem jačeg uključivanja žena u svijet poduzetništva te  invalida ili pripadnika romske nacionalne manjine. Prednost ostvaruju i  poduzetnici koji se bave proizvodnom djelatnošću.

 

6. Kriteriji za odabir

Kriteriji za ocjenu i odabir projekata su sljedeći:
- Poslovni rezultati
- Operativni kapacitet
- Relevantnost
- Isplativost proračuna projekta
- Djelatnost
- Vlasništvo
- Tradicijski odnosno umjetnički obrt


7. Mjesto dostave, način dostave i rok za dostavu prijave

Prijave za dodjelu potpore dostavljaju se Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje na obrascu prijave uz potrebnu dokumentaciju. Upute za prijavitelje i obrasci prijave mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje, soba  br. 3. i soba br. 12 , Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić - Grad, ili se preuzimaju na službenim internetskim stranicama Grada Ivanić - Grada http://www.ivanicgrad.hr/novosti/radna-mjesta-natjecaji/. Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija. Nije dopušteno naknadno dopunjavanje prijave obaveznom dokumentacijom. Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje može zatražiti dodatna bilo kakva obrazloženja i dostavu dokumenata u cilju ocjene prihvatljivosti projekta i prijavitelja.

 

Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na adresu:

 

Grad Ivanić - Grad

Park hrvatskih branitelja 1

10310 Ivanić – Grad

 

S naznakom „NATJEČAJ
za potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima- NE OTVARAJ“

 

ili osobnom dostavom u Pisarnicu Grada Ivanić – Grada, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić - Grad.

Prijave se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava. Natječaj će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2017. godine. Nepotpune prijave neće se rješavati, o čemu će podnositelj prijave biti obaviješten.

 

8. Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu

Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu:

1. Ispunjen obrazac prijave (ispunjen na računalu, s pečatom i potpisom)

2. ispunjen obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti (trebaju je ispuniti i podnositelji prijave koji nisu koristili državne potpore)

3. ispunjen obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti povezanih osoba (ispunjavaju podnositelji prijave koji imaju povezane osobe, sukladno Uredbi)

4. ispunjen obrazac skupne izjave

5. ispunjen obrazac pregleda ponuda, predračuna, ugovora ili računa

6. za sve troškove za koje se traži potpora dostavljaju se ponude, predračuni, kopije ugovora, kopije računa ili kupoprodajnih ugovora (u slučaju da prodavatelj nije ovlašten za izdavanje računa), te izvodi s bankovnog žiro računa kojima se dokazuje plaćanje ukoliko je izvršeno

7. fotodokumentacija opreme koja se nabavlja ili prostora koji se uređuje

8. dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija prednosti temeljem vlasništva (kopija osobne iskaznice za mlade i žene poduzetnice, dokument iz kojeg je vidljivo da je vlasnik subjekta malog gospodarstva žena, invalid ili pripadnik romske nacionalne manjine) i dokumentacija kojom se dokazuje da je podnositelj prijave nositelj Uvjerenja za tradicijski odnosno umjetnički obrt ili Uvjerenja i znaka za proizvod  u skladu s Pravilnikom o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima, ili da imaj svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra.

 

Nije potrebno dostavljati:

a) Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi

b) Izvadak iz odgovarajućeg registra za pravnu osobu - prijavitelja

Grad Ivanić – Grad ima pravo nakon zaprimljenih projektnih prijava , a u tijeku razmatranja projektnih prijedloga zatražiti od prijavitelja da dostave navedenu dokumentaciju te bilo kakva pojašnjenja vezano za projektni prijedlog ili prihvatljivost prijavitelja.

 

9. Informacije

Informacije, odgovori na dodatna pitanja, upute za prijavitelje i obrasci mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić - Grad, soba br. 3, telefon: 01/2831-384, elektronska pošta: ivana.vnucec.perko@ivanic-grad.hr ili soba br. 12, telefon 01/2831-380, elektronska pošta: vlatka.berlan@ivanic-grad.hr

Obrasci natječaja dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Ivanić – Grada

/novosti/radna-mjesta-natjecaji/

 

10. Prilozi Natječaja

Prilozi ovog Natječaja su:

- Obrazac prijave

- Obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti

- Obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti povezanih osoba

- Obrazac skupne izjave

- Obrazac izvještaja

- Obrazac ponuda,predugovora, ugovora, računa

 

11. Način i metodologija isplate potpore

Grad Ivanić – Grad će s odabranim prijaviteljima (Korisnicima) nakon postupka ocjene projektnih prijedloga sklopiti Ugovor o bespovratnoj potpori kojim će biti definirana međusobna prava i obveze, rokovi, metodologija i način isplate potpore.

 

12. Način objave odluke

Prijave se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava. Odluku o odabiru projekata donosi gradonačelnik Grada Ivanić - Grada. Odluka se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Ivanić - Grada.

 

                                                             GRADONAČELNIK 

                                                                                       Javor Bojan Leš, dr. med. vet.

 

 

PREUZMITE DOKUMENTE: