15.12.2017.

SAZIV 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

 

S A Z I V A M

6. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

            Sjednica će se održati dana 20. prosinca 2017. godine ( srijeda ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći   

  

D N E V N I   R E D :

0. Aktualni sat

 

1. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Ivanić-Grada

izvjestitelj: Marin Grgić, Načelnik Policijske postaje Ivanić-Grad

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Konačne liste kandidata i dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Ivanić-Grada za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

predlagatelj:      Komisija za dodjelu stipendija

izvjestiteljica:    Ines Tortić, Predsjednica Komisije za dodjelu stipendija

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Ivanić-Grada ( projekt Newlight)

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Tomislav Cuvaj, zamjenik gradonačelnika Grada Ivanić-Grada

 

4. Odluke o uvjetima  i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s  napuštenim i izgubljenim životinjama

predlagatelj:  Gradonačelnik

Izvjestitelj: Martina Kovač Crnčec, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

5. Razmatranje prijedloga  i donošenje:

a) Odluke o III. izmjenama i  dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

b) III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu

c) II. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

d) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2017. Godini

e) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

f)  II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

g) II. Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

h)  I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u provedbi programa udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2017.

i)  II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

j) III. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2017. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

b) Plana razvojnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godinu

c) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

d) Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2018.godinu

e) Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

f) Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

g) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2018.

h) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

i) Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

j) Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

k) Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

l) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne     djelatnosti i prostorno planiranje

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju  zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata za 2018. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća igradonačelnika

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odlukeo izmjeni Odluke o načinu financiranja djelatnosti Vijeća mjesnih odbora  na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

 9. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je  spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će nazočiti sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: