15.02.2017.

Izvješće o provedenom Prethodnom savjetovanju - postupak javne nabave za izvođenje radova na sanaciji pomosta mosta u ulici Kralja Tomislava u Ivanić-Gradu

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO,

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO PLANIRANJE                    

KLASA: 406-01/17-01/2

URBROJ:238/10-02-02/04-17-3

Ivanić-Grad, 15. veljače 2017.

                             

Predmet: Izvješće o provedenom Prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  za pripremu i provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji pomosta mosta u ulici Kralja Tomislava u Ivanić-Gradu

Naručitelj Grad Ivanić-Grad je dana 09. veljače 2017. godine  na službenim stranicama Grada Ivanić-Grada objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 (pet) dana, sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016).

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj nije zaprimio upite, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na raspolaganje.

Naručitelj će dokumentaciju o nabavi za izvođenje radova  na  sanaciji pomosta mosta u ulici Kralja Tomislava u Ivanić-Gradu objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Naručitelj ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama Naručitelja: www.ivanic-grad.hr.