17.01.2017.

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu (KLASA: 022-05/17-01/2, URBROJ: 238/10-02/10-17-5) od 10. siječnja 2017. godine, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 17. siječnja 2017. godine raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Ivanić-Grada

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:

 

I.    UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I

      DRUŠTVENE DJELATNOSTI

     

3. Referent za uredsko poslovanje i arhivu – 1 polaznik/ca

Stručni uvjeti:

-       srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili opće struke

 

ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

4. Viši referent za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika – 1 polaznik/ca

Stručni uvjeti:

-       stručni prvostupnik javne uprave

 

 

II.   UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO,

      KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO PLANIRANJE

 

      ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

7. Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo – 1 polaznik/ca

      Stručni uvjeti:

-       magistar ekonomije

 

8. Referent za kontrolu proračunskih prihoda – 1 polaznik/ca

Stručni uvjeti:

-       srednja stručna sprema ekonomske struke

 

      ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

I PROSTORNO PLANIRANJE

9. Viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo – 2 polaznika/ce

     Stručni uvjeti:

-       magistar inženjer građevinarstva ili magistar inženjer arhitekture

 

10. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje – 1 polaznik/ca

     Stručni uvjeti:

-       magistar inženjer arhitekture

 

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 

a) da su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana (ciljane skupine: mlade nezaposlene osobe u dobi od 15 do 29 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba manje od 4 mjeseca, mlade nezaposlene osobe u dobi do 25 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba dulje od 6 mjeseci, mlade nezaposlene osobe u dobi do 29 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba dulje od 12 mjeseci);

b) da nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju;

c) da ne postoje zapreke za prijam polaznika iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11).

 

Na Javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu) te redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na Javni poziv obvezno je dostaviti sljedeće priloge odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 

  1. životopis (vlastoručno potpisan),
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice),
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika svjedodžbe srednje škole za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto za koje je uvjet srednja stručna sprema odnosno isključivo preslika diplome za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto za koje je uvjet završen odgovarajući preddiplomski, diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno preddiplomski ili specijalistički diplomski stručni studij),
  4. dokaz da nema odgovarajućeg radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  5. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju koje nije starije od šest (6) mjeseci,
  6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg proizlazi da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate izvršit će se prije sklapanja pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Ukoliko se osoba prijavljuje na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva s kandidatima će se provesti razgovor (intervju). O vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i web-stranice Grada Ivanić-Grada. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima. Ostali kandidati će o rezultatima biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

S izabranim kandidatima sklopit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto s opisom poslova za koje se provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Izabrani kandidati ne ostvaruju status službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ne zasnivaju radni odnos. Po obavljenom stručnom osposobljavanju kandidati imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita čije troškove za prvo polaganje ispita snosi Grad Ivanić-Grad.

Rok za podnošenje prijava sa svim traženim prilozima je osam (8) dana od dana objave Javnog poziva putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom: "Za Javni poziv – prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa".

  

GRADONAČELNIK: 

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.