31.01.2017.

Pripreme za novo gradsko groblje

Lokacija novog groblja smještena je na zemljištu u vlasništva Grada, na području između Savske ulice, Ulice Josipa Juraja Posilovića, Zajčićeve ulice i koridora planirane županijske ceste u Ivanić-Gradu, na kojoj je Gradska Uprava započela provođenje planskih aktivnosti početkom 2016. godine.

Sa razmatranjem lokacije novog groblja započelo se zbog nedostatka slobodnog prostora za nove ukope na postojećim grobljima, a zbog utvrđenog kvalitetnog smještaja u odnosu na gradsku aglomeraciju, koja je na samom rubnom dijelu te zbog kvalitetnog pristupa sa postojećih prometnica. S obzirom na zakonske obveze, navedena lokacija treba zadovoljiti potrebe ukapanja mrtvih za period od najmanje 100 godina.

Za utvrđivanje prostorno-pedološke podobnosti nove lokacije groblja Ivanić-Grad izrađena je Preliminarna analiza, koju je izradilo trgovačko društvo URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o. Zagreb.

Preliminarna analiza je utvrdila da postoji prostorna pogodnost lokacije za namjenu novog groblja, uz poduzimanje tehničkih zahvata.

Radi utvrđivanja detaljnijih mjera i konkretnih tehničkih zahvata potrebnih za realizaciju novog groblja, pristupilo se detaljnijoj analizi, te je za navedeno u tijeku izrada Studije prostorno-geotehničke podobnosti nove lokacije groblja Ivanić-Grad, koju izrađuje trgovačko društvo URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o. Zagreb.

S obzirom da je za navedenu lokaciju utvrđena prostorna pogodnost, ista lokacija je u okviru postupka izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada ucrtana u Prijedlog Plana, te se donošenjem Plana stvaraju preduvjeti za njegovu realizaciju.

Posebno moramo napomenuti da je grad iz predhodnih perioda imao u svojim prostornim planovima predviđene lokacije za nova groblja koja su se nalazila u vlasništvu privatnih osoba te se sa istima nije mogla  usuglasiti kupovina zemljišta.  Slijedom događanja grad je  poduzeo sve potrebite radnje na vlastitom zemljištu kako bi građani Ivanić-Grada u što skorije vrijeme imali novo groblje, a da su se troškovi za formiranje novog groblja višestruko smanjili.