14.07.2017.

SAZIV za 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

KLASA: 021-01/17-01/4

URBROJ: 238/10-02-01-01/1-17-3

Ivanić-Grad, 14. srpnja 2017.

  

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

 

S A Z I V A M

2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

 

Sjednica će se održati dana 20. srpnja 2017. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća.

 Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0.  Aktualni sat

 

1.  Informacija o stavljanju u mirovanje iz osobnih razloga mandata vijećnika Denisa Tovernića, prof. i vijećnika Ivora Vajzovića, bacc.ing.traff.

 

2.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

izvjestitelj:    Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

3.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

izvjestitelj:    Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

4.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

predlagatelj:    Gradonačelnik

izvjestitelj:   Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada  Ivanić-Grada za 2016. godinu 

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj:  Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

6. Razmatranje prijedloga  i donošenje:

a)  Odluke o II. izmjenama i  dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

b)  II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu

c)  I. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

d)  II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2017. Godini

e)  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

f)  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu 

g)  I. Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

h)  I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

i)  II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2017. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o  kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada 

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

8.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

9.  Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilnezaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu 

b) Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj:    Mario Biršić, Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Tihana Vuković Počuč, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

11.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad

predlagatelj:Gradonačelnik

izvjestitelj:    Martina Kovač Crnčec, Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje: 

a) Odluke o izboru predsjednika i članova  Odbora za dodjelu nagrada Grada,

b) Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu stipendija,

c) Odluke o izboru predsjednika i članova Komisije za pritužbe i žalbe

c) Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za utvrđivanje naziva ulica i

trgova,

d) Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu okoliša,

d)   Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete od    

elementarnih nepogoda,

e)    Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za poljoprivredu,

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

izvjestitelj:    Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

13. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem čl. 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će nazočiti sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                      Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: