22.11.2018.

SAZIV 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

 

S A Z I V A M

13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 28. studenog 2018. godine ( srijeda ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

0.    Aktualni sat

 

1.    Informacija o stavljanju u mirovanje iz osobnih razloga mandata vijećnice Tene Kovačević

izvjestitelj: Sanda Špoljarić Carević, dr.med. predsjednica Mandatne komisije

 

2.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Gradske knjižnice Ivanić-Grad

predlagatelj : Senka Kušar Bisić, prof. i dipl. knjiž., ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad

izvjestitelj: Senka Kušar Bisić, prof. i dipl. knjiž., ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad,

 

3.  Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tomislav Masten,dipl.polit., direktor trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

 

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

predlagatelj:   Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sanja Radošević, dipl.oec. direktorica trgovačkog društva IVAKOP d.o.o.

 

5.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj:   Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sanja Radošević,dipl.oec., direktorica trgovačkog društva IVAKOP d.o.o.

 

6.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Mario Mikulić, ing.građ., direktor društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

 

7.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Dario Kerezić, zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

 

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Visoke škole Ivanić Grad

predlagatelj: Privremeno Stručno vijeće Visoke škole Ivanić-Grad

izvjestitelj: dr.sc. Mile Marinčić, privremeni dekan Visoke škole Ivanić-Grad

 

9.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, dipl.iur, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: mr.sc. Tamara Mandić, dipl.oec., privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

11.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu vlasništva opreme za rad ustanovi Visoka škola Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: mr.sc. Tamara Mandić, dipl.oec., privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za osnivanje prava građenja

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, dipl.iur, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Ivanić-Grada za projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Graberju Ivanićkom„ unutar TO „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, dipl.iur, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, dipl.iur, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Anita Sušac, dip.agr., voditeljica Odsjeka za poljoprivredu

 

16.  Informacija o rezultatima međunarodnog istraživanja Doing Business i implikacije na razvojne izazove Ivanić-Grada

izvjestitelj: mr.sc. Krešimir Golubić, MBA, vijećnik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

17. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.


Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

                                                                             Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: