05.07.2019.

SAZIV 20. sjednice Odbora za statut i poslovnik

KLASA: 021-05/17-02/6

URBROJ: 238/10-01-19-96

Ivanić-Grad, 04. srpnja 2019.

 

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

20. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 09. srpnja 2019. godine ( utorak ) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik s prethodne sjednice.

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D :

 

1.   Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grad,

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada ivanić-Grada,

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o ustrojstvu Grada Ivanić-Grada,

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o zaključenju Sporazuma o suradnji na priojektu razvoja telekomunikacijske infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova,

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za dugoročno zaduživanje kod Europske banke za obnovu i razvoj,

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6,

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Ivanić-Grada,

8.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.

                                                                                                            

                                                                                       Predsjednik Odbora: 

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist