04.07.2019.

SAZIV 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

 

S A Z I V A M

21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 10. srpnja 2019. godine ( srijeda ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

  

D N E V N I   R E D :

 

0. Aktualni sat

- Informacija komunanalnog redarstva o izvršenim nalozima u periodu od posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić - Grada 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sandra Abramović, Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

 

2. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Dražen Malec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

 

3. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Gradske zajednice športskih udruga Ivanić-Grada za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Igor Mužina, tajnik Gradske zajednice športskih udruga Ivanić-Grada

 

4. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Dario Kezerić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Laura Sadiković, savjetnica za pravne poslove

 

6. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tomislav Abramović, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Ivanić-Grada

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustrojstvu Grada Ivanić-Grada 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu smaoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje: 

a) Izvješća o Izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

b) Izvješća o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zaključenju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja telekomunikacijske infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Martin Madaras, Viši stručni suradnik za projekte i fondove Europske unije

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za dugoročno zaduživanje kod Europske banke za obnovu i razvoj

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu smaoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

11.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu smaoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

13. Razno


Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: