18.10.2019.

SAZIV 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

 

S A Z I V A M

23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 25. listopada 2019. godine ( petak ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

  

D N E V N I   R E D :

 

0. Aktualni sat

- Informacija komunanalnog redarstva o izvršenim nalozima u periodu od posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

1. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić-Grad d.o.o. za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Radojka Šporer, direktorica Obiteljskog radija Ivanić-Grad d.o.o.

 

2. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Gradske knjižnice Ivanić-Grad za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj : Senka Kušar Bisić, ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad

izvjestiteljica: Senka Kušar Bisić, ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Gradske knjižnice Ivanić Grad

predlagatelj : Senka Kušar Bisić, ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad

izvjestiteljica: Senka Kušar Bisić, ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Visoke škole Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sandra Abramović, Voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sandra Abramović, Voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

 

8. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju financiranja i pokretanja izgradnje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava 2. skupine – šetnica uz rijeku Lonju – obuhvat od Ulice kralja Tomislava do Savske ulice

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

 

10. Razmatranjeprijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na izdavanje bankarske garancije Grada Ivanić-Grada u korist Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu – opći i posebni dio

 b) II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2019. godinu

c) II. Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

d) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

e) II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2019. godinu

f) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

g) II. Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

h) III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

i) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

j) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

k) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

l) I. izmjene Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj : Odbor za izbor i imenovanje

izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

 

13. Razno

 


Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: