17.06.2020.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu urbanističkog plana uređenja UPU-13 novo groblje Ivanić-Grad

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA:022-05/20- 01/16, URBROJ: 238/10-02-02-01/1-20-1 od 26. veljače 2020. godine) nositelj izrade Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-13
NOVO GROBLJE IVANIĆ-GRAD

 1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-13 novo groblje Ivanić-Grad (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) održat će se u trajanju od 30 kalendarskih dana, u razdoblju od 29. lipnja 2020. godine do 28. srpnja 2020. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

 2. Prvo održavanje javne rasprave bilo je planirano u periodu od 20. ožujka do 20. travnja 2020. godine, ali je zbog potrebe primjene dodatnih mjera zaštite od korona virusa Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije ista odgođena Odlukom Gradonačelnika (KLASA: 022-05/20-01/21, URBROJ: 238/10-02- 02/1-20-3 od 16. ožujka 2020. godine). Obavijest o odgodi javne rasprave je objavljena dana 18. ožujka 2020. godine u dnevnom tisku 24 sata. Sukladno novim preporukama i Odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite utvrđuje se novi termin održavanja javne rasprave, koji je definiran u točki 1. ove Objave.

 3. Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, obrazloženje i sažetak za javnost.

 4. Tijekom trajanja Javne rasprave, Prijedlog Plana će biti izložen javnom uvidu u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, svakog radnog dana osim subote i nedjelje, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati te će biti objavljen i na web stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr.

 5. Javno izlaganje Prijedloga Plana održati će se u srijedu 8. srpnja 2020. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela.

 6. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno s datumom 28. srpnja 2020. godine.
  c
 7. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

  Sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade Plana pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi o javnoj raspravi.

  Sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan. U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta Plana.

 8. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te koji nisu dostavljeni nositelju izrade Plana - Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, u roku trajanja javne rasprave, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Pročelnik: Milivoj Maršić, dipl.oec.

PREUZMITE DOKUMENTE: