25.03.2020.

SAZIV 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

  

S A Z I V A M

27. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 31. ožujka 2020. godine ( utorak )u periodu od 8,00-15,00 h elektronskim putem

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

  

D N E V N I   R E D :

 

1.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ivanić-Grada 

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada 

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

3.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje: 

a)    Odluke o stavljanju van snage Odluke o ispravku greške u grafičkom dijelu elaborata Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

b)   Odluke o stavljanju van snage Odluke o ispravku greške u grafičkom dijelu elaborata Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

predlagatelj : gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo,   prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu vlasništva opreme za rad ustanovi Visoka škola Ivanić-Grad 

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: mr.sc. Tamara Mandić, dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada 

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

7.   Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Anita Sušac, voditeljica odsjeka za poljoprivredu

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odlukeo davanju suglasnosti na ishođenje bankarske garancije Vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada 

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestitelj: mr.sc. Tamara Mandić, dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

9.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju sudjelovanja roditelja u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Ivanić-Grad u vrijeme kada su objekti zatvoreni uslijed pandemije korona virusa COVID-19 

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

10.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o financiranju Dječjeg vrtića „Roda“ 

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti 

11. Razno


Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: