22.02.2021.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti na vježbenički staž

Na temelju članka 56. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01. i 60/01., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20), članka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) raspisuje se

 

 JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti na vježbenički staž

 

– vježbenik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. ZSN: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te sljedeće posebne uvjete: magistar prava ili stručni specijalist javne uprave.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– preslik domovnice ili osobne iskaznice,

– preslik diplome,

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,

–– preslik uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starijeg od 6 mjeseci),

– dokaz da kandidat nema radnog staža u struci, odnosno da je radni staž u struci kraći od vremena propisanog za vježbenički staž (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu),

– vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Preslike dokumenta nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (potvrda o nezaposlenosti izdana od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana u vrijeme trajanja ovog javnog natječaja).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr te na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1 objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Na web-stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr te na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj web-stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta na koje kandidat se prima.

Prijave na javni natječaj podnose se na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama s naznakom: »Javni natječaj za prijam vježbenika za radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti«.

O rezultatima javnog natječaja kandidate će se obavijestiti u zakonskom roku.

 

Pročelnica:

Tihana Vuković Počuč, dipl.iur.

PREUZMITE DOKUMENTE: