17.11.2021.

ODLUKA o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika te službenika i namještenika gradske uprave Grada Ivanić-Grada

Na temelju Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Narodne novine, broj 121/2021) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/2021), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 15. studenoga 2021. godine donio je sljedeću

 

ODLUKU

o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika te službenika i
namještenika gradske uprave Grada Ivanić-Grada

 

I.

S obzirom na ubrzano širenje i povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19, ovom Odlukom se radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvodi posebna sigurnosna mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 (u daljnjem tekstu: testiranje) dužnosnika Grada Ivanić-Grada te službenika i namještenika gradske uprave Grada Ivanić-Grada (u daljnjem tekstu: osobe).

 

II.

Testiranje osoba iz točke I. ove Odluke provodi se radi boravka u službenim prostorijama Grada Ivanić-Grada, odnosno dolaska na posao službenika i namještenika gradske uprave Grada Ivanić- Grada, najmanje dva puta u sedam dana.

Testiranje osoba iz točke I. ove Odluke provodi se isključivo testovima koji su navedeni na Zajedničkom popisu međunarodno priznatih brzih antigenskih testova Europske komisije, a na temelju kojih se mogu izdavati EU digitalne COVID potvrde, u jednoj od ovlaštenih ustanova i laboratorija.

Popis ovlaštenih ustanova i laboratorija objavljuje se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

Grad Ivanić-Grad obvezan je osobama iz točke I. ove Odluke, koje podnesu zahtjev, refundirati troškove testiranja za potrebe dolaska na posao.

 

III.

Iznimno od točke I. ove Odluke, testiranje nije obvezno za osobe koje ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije te druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

 

IV.

Osobe iz točke I. ove Odluke dokazuju da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Osobe iz točke I. ove Odluke obvezne su EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti prilikom ulaska u službene prostorije Grada Ivanić-Grada osobi koja je raspoređena na radno mjesto portira, a u slučaju njene odsutnosti, osobi koju iz reda drugih službenika odredi pročelnik nadležnog upravnog odjela

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije Grada Ivanić-Grada, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u službenim prostorijama Grada Ivanić-Grada ili su angažirani za određene poslove u tim prostorijama ili druge osobe koje dolaze u službene prostorije Grada Ivanić-Grada po bilo kojoj osnovi.

 

VI.

Osobe iz točke I. i V. ove Odluke mogu ulaziti u službene prostorije Grada Ivanić-Grada isključivo na prednji glavni ulaz sa strane ulice kralja Tomislava i boraviti u istima za vrijeme redovitog radnog vremena, odnosno uredovnog vremena za rad sa strankama propisanog Pravilnikom o radnom vremenu, odmorima i dopustima službenika i namještenika gradske uprave Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik grada Ivanić-Grada, broj 05/2010, 07/2010, 04/2012, 03/2017).

Prilikom ulaska u službene prostorije Grada Ivanić-Grada osoba iz točke I. i V. ove Odluke, osoba koja je raspoređena na radno mjesto portira, a u slučaju njene odsutnosti, osoba koju iz reda drugih službenika odredi pročelnik nadležnog upravnog odjela, obvezna je provjeriti valjanost EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju putem CovidGO mobilne aplikacije, a u tu svrhu od osoba iz točke V. ove Odluke može tražiti predočenje osobne iskaznice ili drugog odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta sa slikom.

Tehničke preduvjete i opremu za provođenje provjere valjanosti (validacije QR kodova) EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju obvezan je osigurati Grad Ivanić-Grad.

 

VII.

Osobe iz točke I. i V. ove Odluke koje odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Grada Ivanić-Grada.

Za vrijeme za koje je osobama iz točke I. ove Odluke onemogućen ulazak i boravak u službenim prostorijama Grada Ivanić-Grada iz razloga iz stavka 1. ove točke, neće im se obračunavati naknada plaće niti druga materijalna prava iz službe.

 

VIII.

Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, osobe iz točke I. i V. ove Odluke mogu dokazivati predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza, i to:

-     da su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa

-     da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije

-     da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjesec

-     da su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo

više od 12 mjeseci od primitka prve doze mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.

 

IX.

Osobe iz točke I. i V. ove Odluke tijekom boravka u službenim prostorijama Grada Ivanić-Grada, obvezne su pridržavati se svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te sigurnosne mjere uvedene ovom Odlukom.

 

X.

Ova Odluka ne primjenjuje se:

-      na osobe mlađe od 16 godina

-      na učenike koji u službenim prostorijama Grada Ivanić-Grada obavljaju praktičnu nastavu i vježbe na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)

-      na osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe

-      na osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVID-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.

 

XI.

Ova Odluka stupa na snagu 16. studenoga 2021. godine, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada i mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK


Ivanić-Grad, 15. studenoga 2021,KLASA: 022-05/21-01/120

URBROJ: 238/10-02-01/1-21-1

 

Gradonačelnik

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: