13.05.2022.

ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava elektroničkim medijima, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 11. svibnja 2022. godine sljedeći

 

ZAKLJUČAK

o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini

 

I.

Temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2022. godini (KLASA: 614-05/22-01/1, URBROJ: 238-10-03/1-22-1, od 30. ožujka 2022. godine) dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 160.000,00 kuna kako slijedi:

 

Red.

br.

Naziv prijavitelja

Naziv programskog sadržaja

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiteljski radio Ivanić d.o.o.

Izravni prijenosi sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

36.750,00 kn

Vijesti Obiteljskog radija Ivanić

 

43.000,00 kn

Dnevnik Obiteljskog radija Ivanić/

Kronika dana Obiteljskog radija Ivanić

 

34.608,00 kn

Kronika tjedna Obiteljskog radija Ivanić

 

  6.656,00 kn

Na žeravici Obiteljskog radija Ivanić

 

10.400,00 kn

Iz rada udruga

 

  1.600,00 kn

Između redaka

 

  1.066,00 kn

Sportski mozaik

 

16.800,00 kn

Kaj te muči, Njofra?

 

  6.720,00 kn

Jeka riječi Božje

 

  2.400,00 kn

 

II.

Programski sadržaj prijavitelja koji nije prihvaćen za financiranje iz proračuna Grada Ivanić-Grada je:

1.

Obiteljski radio Ivanić d.o.o.

Tko, što, zašto?

 

 

III.

Odobrena sredstva isplatit će se iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu.

 

IV.

S navedenim prijaviteljem iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se urediti međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Ivanić-Grada.

 

V.

Prijavitelj ima pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od objave ovog Zaključka na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik Grada Ivanić-Grada.

 

VI.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 024-05/22-11/47                                                              Gradonačelnik:

URBROJ: 238-10-03/1-22-1

Ivanić-Grad, 11. svibnja 2022.                                          Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: