25.02.2014.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Na temelju članka 20, 21. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenog putem nadležne službe za zapošljavanje dana,   o b j a v lj u j e P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) i intervju za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
stručni prvostupnik javne uprave

1. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem kako slijedi:
1.       Marina Brcko       Dubrovačka 20,

Predavec, Kloštar Ivanić

Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.
Pisano testiranje održat će se dana 03. ožujka 2014.godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u prostorijama Gradske uprave (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska je potrebno javiti se u sobu broj 7 (I. kat.).

2. Ostalim podnositeljima prijava bit će upućena obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju uvjete navedene u oglasu.

3. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

4. Pisano testiranje će trajati 30 minuta.

5. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

6. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju i to isti dan od 11,00 sati.

7. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja su sljedeći:
a)       Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 56/90, 135/97, 8/98,   113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10)
b)       Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13  - pročišćeni tekst)
c)       Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11)