11.07.2014.

Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća

Sjednica će se održati dana 16. srpnja 2014. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

0.    Aktualni sat

 

1.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Vatrogasne zajednice Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Željko Pongrac, predsjednik Gradskog vijeća

Izvjestitelj: dr.sc. Branko Petrinec, prof.fiz., predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Ivanić-Grada

 

 2.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

Izvjestitelj: Darko Zajčić, zapovjednik Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

 

 3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju zamjenika člana Skupštine – predstavnika Grada Ivanić-Grada u Lokalnoj akcijskoj grupi Moslavine

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

 4.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izdavanje bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

 

  5.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju trgovačkom društvu Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. u obliku temeljnog uloga

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelji: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

  6.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Krešimir Orešković, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti.

 

 7.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnost na Plan upisa u Dječji vrtić Ivanić-Grad za pedagošku godinu 2014/2015

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: predstavnik Dječjeg vrtića Ivanić Grad

 

8.     Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

b)Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju DPU-1 povijesne jezgre Grada Ivanić-Grada

c)Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada

d)Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područja Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

e)Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-5 za područje Donji Šarampov

f)Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec

Predlagatelj: Gradonačelnik

 Izvjestitelj: Sandra Abramović, voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

 9.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o raspisivanju javnog natječaja prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Marija Čehko, savjetnica za gospodarstvo

 

 10.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za poljoprivredu

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje

Izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

 

 11.  Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)    Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu

b)    Zaključka o usvajanju Smjernicaza organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanjana području Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Mario Biršić, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

 12.  Informacija za vijećnike

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Gradonačelnik

 

 13.  Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                         Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: