30.04.2015.

JAVNI NATJEČAJ - za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ivanić-Grada

Rok za predaju ponuda iznosi 8 dana od dana objave javnog natječaja na službenim Internet stranicama Grada Ivanić-Grada, oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, te na lokalnoj radio stanici.

Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

  1. ime i prezime, odnosno naziv ponuđača, prebivalište odnosno sjedište ponuđača te OIB za fizičke i pravne osobe,
  2. oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
  3. visinu ponuđene zakupnine,
  4. osnovne podatke o namjeri korištenja nekretnine,
  5. potpis ponuđača i pečat za pravnu osobu i obrtnika.

Obrazac ponude dostupan je na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr) i u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada.

Dodatne informacije u vezi javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za razvoj Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, na telefon 01/2831-373, svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati i na e-mail: [email protected].

 

PREUZMITE DOKUMENTE: