25.02.2015.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 944-01/15-01/2, URBROJ: 238/10-02/30-15-1).

Rok za predaju ponuda je 05. ožujka 2015. godine.

Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad u zatvorenoj omotnici, s naznakom »Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvarati« osobno u sobu broj 1 ili preporučenom pošiljkom.

PREUZMITE DOKUMENTE: