16.11.2015.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Izvođenje radova na asfaltiranju tucaničke ceste u Ivanić­Gradu – Donji Šarampov

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju:

Naziv Naručitelja: Grad Ivanić­Grad

Adresa/sjedište Naručitelja: Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić­Grad

OIB: 52339045122,

Broj telefona: 01/2831­377

Broj telefaksa: 01/2881­678

Internetska adresa: www.ivanic­grad.hr

Adresa elektroničke pošte: vidosava.hrvojic@ivanic­grad.hr

 

1.2. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

Vidosava Hrvojić, viša referentica za poslove javne nabave

 

1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi

(Narodne novine broj 90/11, 83/13,143/13 i 13/14 – Odluka USRH) Temeljem odredaba članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 –Odluka USRH ) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Ivanić­Grad ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

1.4. Vrsta postupka nabave:

Bagatelna nabava

 

1.5. Procijenjena vrijednost nabave:

320.000,00 kuna (bez PDV­a)

 

1.6. Vrsta ugovora o nabavi:

Ugovor o nabavi radova

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE:

2.1. Opis predmeta nabave:

Izvođenje radova na asfaltiranju tucaničke ceste u Ivanić­Gradu – Donji Šarampov.

 

2.2. Opis načina nuđenja:

Potrebno je nuditi cjelokupan predmet nabave te nije dopušteno nuđenje po grupama.

Zabranjeno nuđenje alternativnih ponuda i inačica.

 

2.3. Količina predmeta nabave:

Detaljan opis radova s iskazanim količinama svake pojedine stavke iskazani su u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponude.

 

2.4. Troškovnik predmeta nabave:

Predmet nabave detaljno je specificiran u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponude.

Predmetnu dokumentaciju ponuditelji su obvezni pažljivo pregledati i upoznati se sa svim zahtjevima Naručitelja te sukladno napomenama i traženim zahtjevima, dostaviti ponudu.

Pri sastavljanju ponude NE SMIJU se dodavati redovi ili stupci ili na bilo koji način mijenjati izgled obrasca troškovnika.

Troškovnik je potrebno ispuniti, potpisati i ovjeriti pečatom te dostaviti u sklopu Ponude.

 

2.5. Mjesto izvođenja radova:

Mjesto izvođenja radova je područje Grada Ivanić­Grad – Donji Šarampov

 

2.6. Rok izvođenja radova:

Rok izvođenja radova je 30 kalendarskih dana od dana kada ga potpišu ovlašteni predstavnici obje ugovorne strane.

U navedenom roku svi troškovnički radovi moraju biti završeni.

Ukoliko odabrani ponuditelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok izvođenja radova, Naručitelj ima pravo zaračunati ugovornu kaznu u visini 2 ‰ za svaki kalendarski dan zakašnjenja, a najviše do 10% ukupne vrijednosti ugovorenih radova.

PREUZMITE DOKUMENTE: