22.12.2016.

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz Proračuna Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine, broj 36/15) i članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz Proračuna Grada Ivanić - Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić - Grada br. 9/16) Gradonačelnik Grada Ivanić - Grada dana 21. prosinca 2016. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz Proračuna Grada Ivanić – Grada

1. Predmet natječaja:

-obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti (na području Grada Ivanić - Grada) do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

-pogrebničke usluge za osobe umrle bez nasljednika i bez imovine iz koje se mogu namiriti troškovi pogrebničkih usluga, a koje su imale zadnje prebivalište na području Grada Ivanić-Grada.

 

2. Priroda i opseg te mjesto obavljanja poslova:

Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u PVC vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk, te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do nadležne patologije ili sudske medicine, te smještaj u rashladnu komoru.

Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kojem se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Grada Ivanić - Grada. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (PVC vreće, identifikacijske narukvice i dr.). Očekivani opseg poslova je cca 15 preuzimanja i prijevoza godišnje.

Grad Ivanić - Grad snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

-  da se umrla osoba  ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Grada Ivanić - Grada;

- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Gradom Ivanić - Gradom ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova;

- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Grada Ivanić - Grada;

-  da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

 

3. Uvjeti i dokazi sposobnosti:

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave kojima dokazuju svoju sposobnost:

-  rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti

(preslika);

- dokaz da ima na raspolaganju najmanje jedno pogrebno vozilo (preslika prometne dozvole);

- izjavu o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže, a kojom dokazuje da je kadrovski i tehnički ekipiran na način da pozive mrtvozornika može primati tijekom 24 sata svakog dana i da može mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od 2 sata od prijema poziva;

- potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da su plaćeni porezi i doprinosi, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;

- potvrdu o plaćenim obvezama prema Gradu Ivanić - Gradu, po bilo kojoj

osnovi

- potvrdu da pogrebnik kao fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nije pravomoćno osuđen za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti.

 

4. Način određivanja cijene te način i rok plaćanja:

Ponuditelji su u ponudi obvezni navesti jediničnu cijenu u kunama po prevezenom pokojniku ili posmrtnim ostacima od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine s uključenim troškom preuzimanja.

     Rok plaćanja: Obračun izvršenih usluga vršit će se putem ispostavljenih računa temeljem stvarno izvedenih usluga u roku 30 dana od dana ovjere računa.

 

5. Rok na koji se sklapa ugovor:

Ugovor o prijevozu pokojnika sklapa se na 4 (četiri) godine.

 

6. Način izrade ponude:

Ponuda sadrži:

- ponudbeni list,

- dokaze sposobnosti navedene u točki 3. ovog natječaja.

Svaka stranica ponude i priloga mora biti uvezena u cjelinu s označenim rednim brojem stranica kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupnim brojem stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda mora biti pisana neizbrisivim otiskom.

 

7. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda prema sljedećim mjerilima: sposobnost ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova (raspoloživa oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika) i ponuđena cijena pogrebničkih poslova i usluga.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

8. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

Prilikom sklapanja ugovora ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora. Kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora, te naknade moguće štete nastale zbog neispunjenja obveza iz ugovora, odabrani ponuditelj će dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu potvrđenu od strane javnog bilježnika, s naznakom najvišeg iznosa do 10.000,00 kuna, sukladno članku 9. Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine br. 115/12).

 

9. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 30. prosinca 2016. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Ivanić - Grada, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić - Grad.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pismeno ovlaštenje predati neposredno prije otvaranja ponuda.

 

10. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora:

      Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Ivanić -      

      Grada na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja.

  Gradonačelnik Grada Ivanić - Grada s izabranim ponuditeljem zaključit će   

  Ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se   

  financiraju iz Proračuna Grada Ivanić - Grada, u roku od 15 dana od donošenja  

  odluke o odabiru ponuditelja.

  Grad Ivanić - Grada zadržava pravo poništenja natječaja djelomično ili u cijelosti  

  bez posebnog obrazloženja.

 

11. Rok za predaju ponuda:

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. prosinca 2016. godine do 12:00 sati, bez obzira da li su predane putem pošte ili su predane osobno na urudžbeni zapisnik Grada Ivanić - Grada.

 

Ponuda sa prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD IVANIĆ – GRAD, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić – Grad neposredno ili putem pošte s naznakom “NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA - NE OTVARAJ”.

Rok važenja ponude: 30 dana od datuma krajnjeg roka za dostavu ponuda.

 

                                   GRAD IVANIĆ-GRAD

Gradonačelnik 

 Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: