14.12.2016.

SAZIV 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

            Sjednica će se održati dana 20. prosinca 2016. godine ( utorak ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 35. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

   

D N E V N I   R E D :

0.   Aktualni sat

 

1.   Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Ivanić-Grada

izvjestitelj: Jure Matijević, mgr. publ. rel., Načelnik Policijske postaje Ivanić-Grad

 

2.   Informacija o radu Visoke škole Ivanić-Grad u osnivanju

izvjestitelj: Dr.sc. Mile Marinčić, Privremeni Dekan Visoke škole Ivanić-Grad

 

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Konačne liste kandidata dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Ivanić-Grada za školsku/akademsku godinu 2016./2017.

predlagatelj: Komisija za dodjelu stipendija

izvjestitelj:    Krešimir Grgurić, Predsjednik Komisije za dodjelu stipendija

 

4.    Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Roda za pedagošku godinu 2015./2016. i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: predstavnik Dječjeg vrtića Roda

 

5.   Razmatranje prijedloga  i donošenje:

a)   Odluke o II. izmjenama i  dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

b)   II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu

c)    I. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

d)   II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2016. Godine

e)   II. Izmjene i dopune Plana izdataka sredstava za rad Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2016.g.

f)    II. Izmjene i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

g)   II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

h)   I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2016. godini

i)   II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

j)   II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2016. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

b) Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. - 2019. godinu

c) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

d) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2017.godinu

e) Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

f) Program javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

g) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2017.

h) Program javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2017. godini

i) Program javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2017. godini

j) Odluka o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

k) Program javnih potreba Grada Ivanić-Grada u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

l) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

 predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

7.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

8.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata za 2017. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

9.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje građevine Sportske dvorane u Posavskim Bregima

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU - 4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Sandra Abramović, Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

 

11.   Razmatranje prijedloga i donošenje

 a) Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

b) Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo komunalne  djelatnosti i prostorno planiranje

 

12.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje projekta izgradnje Poduzetničkog inkubatora

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Valentin Gadža, direktor Razvojne agencije IGRE d.o.o.

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

14.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izdavanje bankarske garancije Grada Ivanić-Grada u korist Veleučilišta Lavoslav Ružička u  Vukovaru

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

15.   Razmatranje Prijedloga Odluke o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

16.   Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: