22.02.2016.

JAVNI POZIV - za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za auto taksi prijevoz na području Grada Ivanić-Grada

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01,60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)  članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 2/14)  i članka  7. i 8.Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.05/15) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za auto taksi prijevoz na području  Grada Ivanić-Grada

 

I.

      Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taxi prijevoza na području Grada Ivanić-Grada.

II.

         Na javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o auto taksi prijevozu na području Grada Ivanić-Grada.

III.

          Grad Ivanić-Grad  izdaje ukupno 12 dozvola.

          Vrijeme za koje se izdaje dozvola:

–         na rok od 5 godina od trenutka izdavanja dozvole

Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola:

–        500,00 kuna uplaćuje se jednokratno u Proračun Grada Ivanić-Grada  prije izdavanja dozvole, a ostale godišnje naknade najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:

–         Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje-Povjerenstvo za provođenje javnog poziva, ocjenjivanje i odabir ponuda, Ivanić-Grad, Park Hrvatskih branitelja 1, 10 310 Ivanić-Grad.

 

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti:

–      važeću licencu za obavljanje djelatnosti auto taksi prijevoza,

–      izvod licencije vozila,

–     Obrtnica ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, rješenje o upisu u registar kod Trgovačkog suda,

–      dokaz o položenom vozačkom ispitu –presliku vozačke dozvole,

–     dokaz o položenom ispitu za auto taksi vozača ili svjedodžba ili diploma o posjedovanju stručne spreme (za osobu koja će obavljati predmetnu djelatnost)

–      presliku prometne dozvole za vozilo,

–    dokaz da je vozilo za koje se izdaje Dozvola u vlasništvu ili leasingu podnositelja zahtjeva te da posjeduje potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za taksi vozila,

–     Uvjerenje da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu po bilo kojoj osnovi  sukladno  čl. 9.st.1  Odluke,

-     Uvjerenje da nema nepodmirenih  dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko osiguranje sukladno  čl. 9.st.1  Odluke

–      uvjerenje da protiv podnositelja zahtjeva nije pokrenut kazneni postupak ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva,

–      uvjerenje ovlaštene policijske uprave da vozačka dozvola nije bila oduzeta u razdoblju od prethodne 3 godine do dana objave natječaja (za osobu koja će obavljati predmetnu djelatnost),

–     presliku osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište na području Grada Ivanić-Grada

–       Izvješće Držanog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,

–       Cjenik usluga koje će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole

–       Broj žiro računa poslovne banke,

–       OIB,

–      uvjerenje o položenom ispitu kojim se dokazuje poznavanje vrijednosti Grada Ivanić-Grada

V.

Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, koji ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o auto taksi prijevozu na području Grada Ivanić-Grada, neće se razmatrati.

 

VI.

         Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

–        da ima ispravan protupožarni aparat,

–        da ima ugrađen i baždaren, ispavan i plombiran taksimetar,

–     da na krovu ima oznaku „TAXI“ s evidencijskim brojem dane dozvole, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju.

 

VII.

          Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:

GRAD IVANIĆ-GRAD

Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje-Povjerenstvo za provođenje javnog poziva, ocjenjivanje i odabir ponuda, Ivanić-Grad, Park Hrvatskih branitelja 1, 10 310 Ivanić-Grad.

s naznakom

„zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje taksi prijevoza na području Grada Ivanić-Grada“

VIII.

          Donošenje Rješenja o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza :

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza donosi Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje Grada Ivanić-Grada u upravnom postupku, a isto sadrži:

–       naznaku prijevoznika kojem se daje dozvola,

–       rok na koji se dozvola izdaje,

–       naznaku visine upravne pristojbe,

–    prava i obveze prijevoznika da se pridržava uvjeta prijevoza utvrđenih zakonskim propisima i Odlukom,

–       prava i obveze izdavatelja dozvole.

IX.

       Vozač auto taksija koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnim objektima na području grada Ivanić-Grada, dužan je položiti ispit u roku od 3 mjeseca od izdavanja dozvole.

X.

Vrijeme trajanja Javnog poziva

Ovaj Javni poziv otvoren je 8 dana od dana objave na službenim stranicama Grada Ivanić-Grada  www.ivanic-grad.hr, na Oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada.

XI.

Informacije

Sve informacije mogu se dobiti u  Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje Grada Ivanić-Grada  na brojeve telefona 01/2571-903 i na gradskoj web stranici www.ivanic-grad.hr.

 

                                                  REPUBLIKA HRVATSKA

                                                 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

                                                    GRAD IVANIĆ-GRAD

                                                       GRADONAČELNIK

 

KLASA: 022-05/16-01/7                                                            Gradonačelnik:

URBROJ: 238/10-02/30-16-7                                                                 

Ivanić-Grad, 11. veljače 2016.                                      Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: