26.02.2016.

SAZIV - 27. Sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

27. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

            Sjednica će se održati dana 04. ožujka 2016. godine (petak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat

 

1.    Razmatranje prijedloga i donošenjeOdluke o izmjeni Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: predstavnik trgovačkog društva Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

 

 2.    Razmatranje prijedloga i odnošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Ivanić-Grada i retencijskog bazena

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, savjetnica za gospodarstvo

 

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu                     

Predlagatelj : predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Izvjestitelj: Laura Voštinić, viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)    Zaključka o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

b)   Zaključka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

c)    Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada 2016. - 2019. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Mario Biršić, Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, savjetnica za gospodarstvo

 

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)    Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Ivanić Grad

b)   Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad

predlagatelj : Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić Grad

          izvjestitelj: predstavnik Dječjeg vrtića Ivanić Grad

 

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ivanić Grad

predlagatelj : Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić Grad

izvjestitelj : Željko Pongrac, predsjednik Upravnog vijeća

 

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za zaštitu okoliša

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje

      Izvjestitelj: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

 

9.     Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: