14.01.2016.

OGLAS za prijam službenika u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju do povratka odsutnog službenika na posao, odnosno prestanke njegove službe u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

Posebni uvjeti :
- magistar prava
- najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na osobnom računalu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste o ovom oglasu za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11).

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– preslik domovnice ili osobne iskaznice,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),

– preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,

– preslik ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

– preslik uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 6 mjeseci),

– vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Preslike dokumenta nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (potvrda o nezaposlenosti izdana od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana u vrijeme trajanja ovog oglasa).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Postupak prijma obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici www.ivanic-grad.hr  objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Na web-stranici www.ivanic-grad.hr  objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj web-stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta na koje se prima.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Grad Ivanić-Grad,Park hrvatskihbranitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ivanić-Grad s naznakom: „Oglas za prijam službenika-Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove.“

O rezultatima oglasa kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

PROČELNICA:

Martina Kovač Crnčec, dipl.iur.