13.07.2016.

Objava natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja

Temeljem članka 38. stavka 2. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 27. Zakona o muzejima (Narodne novine, br. 110/15), članka 24. Statuta Muzeja Ivanić-Grada od 06. studenog 2015. godine i članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja Ivanić-Grad od 17. svibnja 2016. godine, Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada raspisuje

NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE
MUZEJ IVANIĆ-GRAD

Za ravnatelja javne ustanove Muzej Ivanić-Grad, može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

Završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerija, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom.

 

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, za ravnatelja lokalnog muzeja koji obavlja muzejsku djelatnost na određenom lokalnom području može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom ogovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerija, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Na natječaj se mogu javiti, pod ravnopravnim uvjetima, osobe oba spola.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze:

- životopis s opisom dosadašnjeg rada;
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja Ivanić-Grad;
- dokaz o stručnoj spremi – diploma (preslika);
- dokaz o radnom iskustvu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi;
- dokaz o hrvatskom državljanstvu – Domovnica (preslika);
- uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u «Otoku Ivaniću».
Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10 310 Ivanić-Grad s naznakom «Javni natječaj za ravnatelja Muzeja Ivanić-Grad - ne otvarati».
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 612-08/16-01/1                                                                                                                            

URBROJ: 238/10-01/05-16-1                                     Predsjednik Gradskog vijeća

Ivanić-Grad, 04. srpnja 2016.                                     Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: