10.10.2016.

ODLUKA o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima povodom održavanja manifestacije „Bučijada“

Temeljem članka 13. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik, broj 04/11) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 05. listopada 2016. godine sljedeću

ODLUKU

o produljenju radnog vremena

ugostiteljskim objektima povodom održavanja manifestacije „Bučijada“ 

I.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada odobrava produljeno radno vrijeme ugostiteljskim objektima povodom održavanja manifestacije „Bučijada“, i to za dane:

- 14. listopada 2016. na 15. listopada 2016. do 03,00 sata,

- 15. listopada 2016. na 16. listopada 2016. do 03,00 sata.

II. 

Svi ugostitelji koji namjeravaju raditi u produljenom radnom vremenu, dužni su Gradu Ivanić-Gradu podnijeti zahtjev  koji  se  nalazi  na  web  stranici  Grada  Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr) uz obvezno podnošenje potvrde Porezne uprave, Ispostave Ivanić-Grad da nemaju dugovanja s osnove lokalnih poreza te potvrde nadležnog upravnog odjela Grada Ivanić-Grada da ne postoje druga nepodmirena dugovanja prema Gradu.

III. 

Ugostitelji koji žele raditi produljeno u skladu s ovom Odlukom dužni su pridržavati se svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i pri tome posebno voditi računa da se ne narušava javni red i mir u ugostiteljskim objektima i oko ugostiteljskih objekata.

O odobrenju produljenja radnog vremena nadležni upravni odjel izdat će posebno rješenje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK 

 

KLASA:022-05/16-01/59                                                              GRADONAČELNIK:

URBROJ:238/10-02/13-16-7                                            Javor Bojan Leš,  dr.vet.med.

Ivanić-Grad, 05. listopada 2016.