10.10.2016.

OGLAS za prijam službenika u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

Temeljem članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje raspisuje

O G L A S

za prijam službenika u službu na određeno vrijeme

radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje.

Posebni uvjeti za prijam u službu:
- magistar ekonomije,
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na osobnom računalu.

Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11).

U službu može biti primljena osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Osoba se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci i uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– presliku domovnice ili osobne iskaznice,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu),

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– presliku ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrdu poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

– vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Postupak prijma obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici www.ivanic-grad.hr te na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti te vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj web-stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta na koje se osoba prima.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Grad Ivanić-Grad,Park hrvatskihbranitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Ivanić-Grad, s naznakom: «Oglas za prijam službenika – Viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša».

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Pročelnik:

                                                                                     Milivoj Maršić, dipl. oecc.

PREUZMITE DOKUMENTE: