05.04.2017.

Natječaj za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga za prijavu projekata koji će se financirati sredstvima EU

Na temelju Odluke Grada Ivanić – Grada o raspisivanju natječaja za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU (KLASA: 022-05/17-01/20, URBROJ: 238/10-02-01-01/2-17-7, od 3. travnja 2017.) gradonačelnik Grada Ivanić - Grada raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga za prijavu projekata koji će se financirati sredstvima EU

1. Uvod

U Proračunu Grada Ivanić – Grada za 2017. godinu, Glavni program I01 RAZVOJ GOSPODARSTVA, Program 0101 Poticanje razvoja gospodarstva, Aktivnost  A100001 Subvencioniranje poduzetništva,  352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirana su sredstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU.

Potpore se dodjeljuju temeljem Odluke o kriterijima za dodjelu bespovratnih potpora za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU. Tehnička pomoć i ostale konzultantske usluge u smislu ovog Natječaja jesu:  stručna pomoć konzultanata za usluge pisanja prijave projekata na natječaje u okviru operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije. Pisanje prijave projekata podrazumijeva cjelokupnu izradu prijavne dokumentacije (prijavni obrasci, izjave, prilozi i ostala dokumentacija prema uvjetima natječaja).

 

2. Uvjeti prijave

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavu mogu podnijeti subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- koji imaju sjedište na području Grada Ivanić – Grada

- imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme u mjesecu koji prethodi prijavi

- prijavitelj je mikro subjekti malog gospodarstva (fizičke i pravne osobe koje imaju zaposleno manje od 10 radnika na osnovu godišnjeg prosjeka i manje od 2.000.000,00 EUR ukupnog godišnjeg prihoda)

- koji u trenutku podnošenja prijave na natječaj imaju izrađenu uslugu tehničke pomoći u smislu ovog Natječaja

- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave -  nije potrebno priložiti prilikom prijave na natječaj)

- koji imaju podmirene obaveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom)

 - koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) BR. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba)

- koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti)

- čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba)

- koji imaju podmirene obveze prema Gradu Ivanić - Gradu i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju podmirene obveze prema Gradu Ivanić - Gradu (dokazuje se Skupnom izjavom).

Prihvatljivi projekti:

Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- projekt se odnosi na usluge tehničke pomoći u smislu ovog Natječaja, koje su obavljene u 2016. i 2017.godini,

- izvršena je prijava projekta na natječaj za sufinanciranje sredstvima EU,

- prijavitelj je Mikro subjekt malog gospodarstva. 

(Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje imaju zaposleno manje od 10 radnika (godišnji prosjek), ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura)

- projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Grad Ivanić - Grad ili ostali davatelji državnih potpora.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji se odnose na usluge tehničke pomoći u smislu ovog Natječaja, koje su realizirane u 2016. i 2017. godini. PDV nije prihvatljiv trošak.

Iznos i intenzitet potpore

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna. Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 50%. Jednom poduzetniku može se dodijeliti temeljem ovog Natječaja samo jedna potpora. Prijavitelju kojem je dodijeljena potpora drugih institucija za iste usluge potpora neće biti odobrena.

 

3. Mjesto dostave, način dostave i rok za dostavu prijave

Prijave za dodjelu potpore dostavljaju se Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje na obrascu prijave uz potrebnu dokumentaciju. Upute za prijavitelje i obrasci prijave mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje, soba  br. 3. i soba br. 12., Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić - Grad, ili se preuzimaju na službenim internetskim stranicama Grada Ivanić - Grada /novosti/radna-mjesta-natjecaji/. Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija. Nije dopušteno naknadno dopunjavanje prijave obaveznom dokumentacijom. Upravni odjel  može zatražiti dodatno obrazloženje.

Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na adresu: Grad Ivanić – Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić – Grad, ili osobnom dostavom u Pisarnicu Grada Ivanić – Grada, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić – Grad, s naznakom „NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga za prijavu projekata koji će se financirati sredstvima EU – NE OTVARAJ“ ,

Prijave se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih
sredstava. Natječaj će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do
1. prosinca 2017. godine. Nepotpune prijave neće se razmatrati, o čemu će podnositelj prijave biti obaviješten.

 

4. Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu

Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu:

1. Ispunjen obrazac prijave

2. Ispunjen obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti (trebaju je ispuniti i podnositelji prijave koji nisu koristili državne potpore)

3. Ispunjen obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti povezanih osoba (ispunjavaju podnositelji prijave koji imaju povezane osobe, sukladno Uredbi)

4. Ispunjen obrazac skupne izjave

5. Dokumentacija iz koje je vidljivo da je usluga tehničke pomoći u trenutku podnošenja prijave na natječaj izvršena (dostavlja se: kopija prijavnog obrasca na natječaj EU fondova u pisanom i elektronskom obliku s dokazom izvršene prijave na natječaj)

6. Kopija ugovora i/ili računa pružatelja usluge – konzultanta (na hrvatskom jeziku, specificirani troškovi usluge, račun mora biti izdan u 2016. Ili 2017. godini).

Nije potrebno dostavljati:

a) Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi,

b) Izvadak iz odgovarajućeg registra za pravnu osobu – prijavitelja.

Grad Ivanić – Grad ima pravo nakon zaprimljenih projektnih prijava, a u tijeku razmatranja projektnih prijedloga zatražiti od prijavitelja da dostave navedenu dokumentaciju te bilo kakva pojašnjenja vezano za projektni prijedlog ili prihvatljivost prijavitelja.

 

 5. Informacije

Informacije, odgovori na dodatna pitanja, upute za prijavitelje i obrasci mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić - Grad, soba br. 12, telefon 01/2831-380, elektronska pošta: [email protected] ili soba br. 3, tel: 01/2831 384 elektronska pošta: [email protected].

Upute za prijavitelje i obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Ivanić – Grada /novosti/radna-mjesta-natjecaji/.

 

6. Prilozi Natječaja

Prilozi ovog Natječaja su:

- Obrazac prijave

- Obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti

- Obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti povezanih osoba

- Obrazac skupne izjave

- Obrazac izvještaja

 

7. Način i metodologija isplate potpore

Grad Ivanić – Grad će s odabranim prijaviteljima (Korisnicima) nakon postupka ocjene projektnih prijedloga sklopiti Ugovor o bespovratnoj potpori kojim će biti definirana međusobna prava i obveze, rokovi, metodologija i način isplate potpore.

 

8. Način objave odluke

Prijave se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava. Odluku o odabiru projekata donosi gradonačelnik Grada Ivanić - Grada. Odluka se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Ivanić - Grada.

 

                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                                       Javor Bojan Leš, dr. med. vet.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: