04.04.2017.

NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2017. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2017. godini (KLASA: 022-05/17-01/19,  URBROJ:238/10-02-02-03/8-17-3, od 31. ožujka 2017.) Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2017. godini

1.     PREDMET JAVNOG  POZIVA:

Dodjela potpora male  vrijednosti u  poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2017. godini za slijedeća ulaganja u poljoprivredi:

Mjera 1: Unapređenje stočarske proizvodnje

1.1.        Umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača)

-       Obuhvaća umjetno osjemenjivanje krava, junica i krmača na području Grada Ivanić-Grada sa sjemenom bika, odnosno umjetno osjemenjivanje krmače sa sjemenom nerasta.

-       Potpora će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu sa priloženom specifikacijom obavljenih usluga po pojedinom korisniku te sa pripadajućim brojevima usluga i datumima osjemenjivanja.

-       Potpora će se odobriti korisniku za subvenciju umjetnog osjemenjivanja stoke u iznosu od 100,00 kn po oplodnji, a sredstva će se doznačiti veterinarskoj stanici s kojom će Grad Ivanić-Grad sklopiti ugovor.

 

1.2.        Obnavljanje stočnog i pčelinjeg fonda

Ovom mjerom su predviđene potpore za:

-       Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u govedarstvu - iznos potpore do 30%, a najviše 5.000,00 kn po korisniku;

-       Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u svinjogojstvu - iznos potpore do 30% a najviše 3.000,00 po korisniku;

-       Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u ovčarstvu i kozarstvu – iznos potpore do 30%, a najviše 1.000,00 kn po korisniku;

-       Sufinanciranje nabave matica u pčelarstvu od ovlaštenih uzgajivača – iznos potpore do 30%, a najviše 1.000,00 kn po korisniku;

Napomena: pčelar za iste troškove može ostvariti potporu samo iz jednog izvora financiranja.

 

1.3.        Potpora za trihineloskopiju

-       Potpora obuhvaća ispitivanje je li meso invadirano trihinelama.

-       Pri pregledu svinjskog mesa na trihinelozu primjenjuje se metoda trihineloskopije ili metoda umjetne probave zbirnih uzoraka mesa.

-       Potpora će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu sa priloženom specifikacijom obavljenih usluga po pojedinom korisniku te sa pripadajućim brojevima usluga i datumima ispitivanja

-       Potpora će se odobriti korisniku za subvenciju ispitivanja  u iznosu od  50% po ispitivanju

 

Mjera 2: Unapređenje biljne poljoprivredne proizvodnje

2.1. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta

-       Kalcifikacija (kalcizacija) zemljišta je mjera unošenja kalcijevih gnojiva sa ciljem smanjenja kiselosti tala (popravljanje njegovih kemijskih osobina), popravljanje njegove strukture (fizikalnih osobina) i bioloških osobina tla.

-       Da bi navedena kalcizacija tla bila što kvalitetnija preporučuje se izvršiti uzorkovanje (analizu) tla u ovlaštenom laboratoriju u svrhu kontrole ili privođenja zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno u svrhu preporuke gnojidbe tla za određenu poljoprivrednu kulturu i za postizanje većih prinosa.

-       Potpora će se odobriti korisniku u visini:

-        25% troškova uzorkovanja tla

-        25% troškova sredstava plaćenog materijala za kalcizaciju tla ( bez troškova prijevoza i  dodatnih sredstava palete, vreće i dr. )

-        najviše do 500 kn  po jednom poljoprivrednom gospodarstvu

 

2.2. Navodnjavanje i zaštita od mraza

-       Potpore će se odobriti korisniku za kupnju i samogradnju sistema za navodnjavanje (pumpa, rasprskivači, cijevi i dr.) na otvorenim i zatvorenim prostorima (voćnjaci, povrtnjaci, plastenici),

-       Obuhvaća i izgradnju sustava zaštite od mraza (antifrost sustav) na nasadima voćnjaka, vinograda, povrća i cvijeća na području Grada Ivanić-Grada,

-       Potpora će se odobriti korisniku u visini:

-        25% nabavne cijene sistema za navodnjavanje,

-        25% troškova nabave po rasprskivaču za sustav zaštite od mraza,

-        najviše do 2.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

 

2.3. Plastenici i staklenici

-       Obuhvaća rekonstrukciju, opremanje i izgradnju novih stabilnih plastenika ili staklenika, odnosno modernizaciju i rekonstrukciju poljoprivrednih gospodarstava sa već organiziranom proizvodnjom povrća i cvijeća u stabilnim plastenicima ili staklenicima kroz nabavu folija, konstrukcije ili grijača,

-       Potpora će se odobriti korisniku u iznosu do 20% dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00 kn po korisniku.

2.4. Nabava certificiranog sadnog materijala za podizanje novih i/ili rekonstrukciju postojećih trajnih nasada u voćarstvu i vinogradarstvu

-       Potpora će se odobriti korisniku za nabavu certificiranog sadnog materijala za podizanje novih i/ili rekonstrukciju postojećih trajnih nasada u voćarstvu i vinogradarstvu,

-       Za dodjelu potpore potreban je podneseni zahtjev uz dostavu propisane dokumentacije (računi, dokaz o sadnji sadnog materijala).

-       Potpora će se odobriti korisniku u iznosu do 30% dokumentiranih troškova ili najviše 5.000,00 kn po korisniku

 

2. KORISNICI POTPORE

Korisnik sredstava potpore iz Proračuna Grada Ivanić-Grada može biti „jedan poduzetnik“ tj. poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Ivanić-Grada.

Korisnici sredstava potpore jesu :

-        poljoprivredna gospodarstva upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada Ivanić-Grada;

-        trgovačka društva i obrti, strukovne udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i za provođenje programa iz područja poljoprivrede sa sjedištem na području Grada Ivanić-Grada.

 

3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi za potpore iz natječaja podnose se na propisanim obrascima s potrebnom dokumentacijom najkasnije do 03. svibnja tekuće godine, osim za mjeru 1.1. Umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača) koja će trajati do kraja godine, ili do utroška sredstava predviđenih u Proračunom Grada Ivanić-Grada za tekuću godinu. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava. Ukoliko pristigne više zahtjeva od predviđenih ukupnih sredstava za navedenu mjeru, iznos po pojedinom zahtjevu će se proporcionalno smanjiti sukladno broju zaprimljenih zahtjeva.

 

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu:
1. Presliku osobne iskaznice - za fizičke osobe;
2. Presliku rješenja o Upis u sudski registar - za pravne osobe;
3. Izvadak iz registra udruga/zadruga  (Izvadak iz registra može zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge/zadruge u registru udruga/zadruga);
4. Presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili presliku Iskaznice OPG-a;
5. Presliku računa za obavljenu uslugu ili nabavljeni materijal/opremu uz predočenje originalnog računa;

6. Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Ivanić-Gradu;

7. Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama;
8. Druge dokumente propisane za određene vidove potpora.

Udruge i zadruge uz zahtjeve za sufinanciranje određenih aktivnosti prilažu program rada za tekuću godinu i/ili opis aktivnosti za koju se traži potpora, te druge dokumente za određenu aktivnost (račune, promidžbene materijale i sl).

 

5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu potpora se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa web stranice Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada. Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu:

 

Grad Ivanić-Grad

Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

Park hrvatskih branitelja 1,

10310 Ivanić – Grad

S naznakom „NATJEČAJ
za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi 2017.“

 

6. OSTALE ODREDBE

Na temelju prijedloga Upravnog odjela, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donosi odluku o odobrenju potpore. Odluka se dostavlja korisniku potpore. Za potpore više 5.000,00 kn Grad Ivanić-Grad i korisnik potpore sklopiti će Ugovor o dodjeli potpore kojim će regulirati međusobna prava i obaveze. Grad Ivanić-Grad isplaćuje potporu na žiro-račun korisnika nakon donošenja odluke o odobrenju potpore, a najkasnije do kraja godine.

Korisnik potpore dužan je Gradu Ivanić-Gradu dostaviti pisano izvješće o realizaciji aktivnosti za koju je dodijeljena potpora, koje sadrži prikaz utroška dodijeljene potpore, preslike računa ispostavljenih od dobavljača korisniku potpore, kao i dokaze o izvršenim plaćanjima od strane korisnika potpore. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužna su odobrena sredstva vratiti i slijedećih pet godina gube pravo na poticajna sredstva Grada Ivanić-Grada.

PREUZMITE DOKUMENTE: