06.03.2017.

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2017. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i  članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije (KLASA: 022-01/17-01/12, URBROJ: 238/1-03-17-15 od 28. veljače 2017.)

Zagrebačka županija dana 1. ožujka  2017. godine objavljuje 

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE  PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Zagrebačke županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Zagrebačku županiju, a koje je Zagrebačka županija programom utvrdila kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života Zagrebačke županije.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora  za programe/projekte koji se provode na području Županije ili programe/projekte provode za korisnike s područja Županije u 2017. godini.

II. 

Sukladno ovom Javnom pozivu mogu se prijaviti programi/projekti za sljedeća programska područja:

 

1. KNJIŽNIČNU DJELATNOST

Financiranje se odnosi na djelatnost narodnih knjižnica na području Zagrebačke županije:

a)      obnova fonda i popuna zavičajnih zbirki

b)      pomoć u opremanju novih knjižnica

 

2. IZDAVAČKU DJELATNOST

Financiranje pojedinih izdanja na području Zagrebačke županije (tiskani i ostali mediji):

                a) izdanja koja se odnose na očuvanje baštine, povijest i kulturu Zagrebačke županije

                b) izdanja značajnih djela tematski ili autorski vezanih uz područje Zagrebačke županije

                c) književna izdanja neprofitnih organizacija ili društava s područja Zagrebačke

    županije

 

3. MUZEJSKO-GALERIJSKU DJELATNOST

Financiranje se odnosi na:

                a) izložbe

b) otkup djela, predmeta i sl. za fundus

b) manje restauratorski zahvate i zaštitu postojećeg fundusa

c) programe istraživanja i sl.

 

4. AMATERIZAM U KULTURI

Financiranje se odnosi na programe kulturno-umjetničkih udruga:

a) folklorna i glazbena društva

b) amaterska kazališta

c) amaterske likovne sekcije

                d) ostale udruge u kulturi           

1. programi i nastupi na županijskoj razini - programi tribina i radionica, izložbi i događanja od značaja za županiju.

2. gostovanja/sudjelovanja na državnim/međunarodnim natjecanjima/smotrama.

           

5. ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

                zaštita kulturnih dobara

Financiraju se manji zahvati na restauraciji ili održavanju kulturnih dobara.

 

6. MANIFESTACIJE U KULTURI

Financiranje se odnosi na neprofitne programe u kulturi, tradicionalne (sezonske) priredbe i manifestacije:   

a) programi od značaja na županijskoj, odnosno državnoj razini

                b) pojedinačni programi koji se nude za razmjenu na županijskoj razini

                c) zajednički programi.

 

III.

Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

 

IV.

Prijavitelji moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

-       udruga mora biti upisana u Registar udruga, a druge pravne osobe u sudski ili drugi odgovarajući registar neprofitnih organizacija, kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti;

-       udruga i druga pravna osoba mora djelovati na području Županije i svoj program/projekt provoditi na području Županije, a iznimno iako ne djeluje na području Županije program/projekt provodi za korisnike s područja Županije (ako ne postoji isti ili sličan program/projekt na području Županije);

-       osnovno područje djelovanja i aktivnosti prijavitelja moraju biti kulturnog, umjetničkog, kreativnog ili sličnog karaktera, kojima prijavitelj promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, koje područje djelovanja mora biti utvrđeno statutom ili drugim odgovarajućim aktom prijavitelja;

-       uredno ispunjenje obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Županije (provedba programa/projekta, uredna dostava izvješća);

-       da nemaju dugovanja prema Proračunu Županije;

-       da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu;

-       da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15);

-       prijavitelj mora imati utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge, izvješće s godišnje skupštine ili drugi prikladan način);

-       prijavitelj mora djelovati najmanje godinu dana prije dana objave javnog natječaja,

-       prijavitelj mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta.

V.

Detaljne informacije o uvjetima Javnog poziva, načinu prijavljivanja i postupku provedbe Javnog poziva, prioritetnim područjima, kriterijima u postupku dodjele financijskih potpora, obaveznoj i neobaveznoj dokumentaciji za prijavu programa/projekta, kao i sve ostale informacije vezane uz Javni poziv  sadržane su u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa za javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2017. čije područje djelovanja je kulturnog, umjetničkog, kreativnog i sličnog značenja u 2017. godini.

 

VI. 

Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenim mrežnim stranicama Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr).

Prijava se sastoji od:

A)     ispunjavanjaobrascaprijave na javni poziv putem linka  https://goo.gl/forms/i1TRZIchzZwTjFci2

B)      dostave dokumentacije.

Prijavnice predlagatelji trebaju dostaviti u tiskanom obliku, te zajedno s odgovarajućim prilozima dostaviti na adresu:

 

Zagrebačka županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V, p. p. 974

s naznakom: „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2017.“

 

Rok za podnošenje prijava u tiskanom obliku je

 od 3.3.2017. do 3.4.2017. godine.

 

VII.

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. 

 

VIII.

Informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2a, na telefon 01 6009 417. 

 

Zagrebačka županija