09.03.2017.

OBAVIJEST - subvencioniranje premije osiguranja poljoprivrednim gospodarstvima za 2017. godinu

U proračunu Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu osigurana su sredstva za subvencioniranje premije osiguranja poljoprivrednim gospodarstvima za 2017. godinu.

Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Grada Ivanić-Grada da, sukladno Odluci o subvencioniranju premije osiguranja poljoprivrednim gospodarstvima (KLASA: 022-05/17-01/9, URBROJ: 238/10-02-01/3-17-2) od 20. veljače 2017. godine, Gradu Ivanić-Gradu dostave svoje zahtjeve za subvencioniranje premije osiguranja za 2017. godinu.

Kriteriji koje moraju ispunjavati podnositelji zahtjeva za subvencioniranje premije osiguranja su sljedeći:

  1. da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  2. da je sjedište odnosno prebivalište nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Grada Ivanić-Grada,
  3. da se mjesto osigurane poljoprivredne proizvodnje nalazi na području Grada Ivanić-Grada,
  4. da je polica osiguranja zaključena za tekuću godinu za rizike i predmete osiguranja koje subvencionira Grad Ivanić-Grad.

Premija osiguranja subvencionira se u visini od 25% od ugovorene premije osiguranja za 2017. godinu, a najviše do 3.000,00 kuna po osiguranom poljoprivrednom gospodarstvu.

Pravo na subvencioniranje premije osiguranja može ostvariti samo onaj podnositelj zahtjeva koji je do dana podnošenja zahtjeva u cijelosti uplatio ugovorenu premiju osiguranja po polici osiguranja zaključenoj za tekuću godinu te je podmirio sve obveze prema Gradu Ivanić-Gradu.

Obrazac zahtjeva za subvencioniranje premije osiguranja za 2017. godinu može se preuzeti u Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1 ili na službenim stranicama Grada Ivanić-Grada /dokumenti-grada/obrasci/.

Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:

  1. presliku osobne iskaznice ili obrtnice ili izvatka iz sudskog registra za pravne osobe ne starijeg od 30 dana,
  2. presliku zelene iskaznice ili rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  3. presliku zaključene police osiguranja za 2017. godinu,
  4. potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica osiguranja da je ugovaratelj osiguranja uplatio premiju osiguranja za 2017. godinu,
  5. potvrdu Grada Ivanić-Grada da ne postoje dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu,
  6. presliku kartice žiro računa.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 30. studenoga 2017. godine.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

PREUZMITE DOKUMENTE: