06.11.2017.

Djelomično poništenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

Odlukom Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada od 26. listopada 2017. djelomično je poništen Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada od 07. kolovoza 2017. ( Klasa: 022-/17-01/46, Urbroj: 238/10-02-01-01/2-17-5 ) objavljen na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada i lokalnoj radio stanici dana 03. listopada 2017. i to u odnosu na nekretninu oznake k.č.br. 2295/4 upisana u zkul 2792 k.o. 312347 Ivanić-Grad.

PREUZMITE DOKUMENTE: