03.10.2017.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 15. i 30. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 06/13), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14), te Odluke Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 022-05/17-01/46, URBROJ: 238/10-02-01-01/2-17-5, od 7. kolovoza 2017. godine) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

 

I.

 

Predmet ovog Javnog natječaja je prodaja sljedećih nekretnina:

a) k.č.br. 375, upisana u z.k.ul. 182, k.o. 312304 Breška Greda, oranica Krtulino, površine 2948 m² kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad, vlasništvo Grada Ivanić – Grada u omjeru 2:4. Predmetna nekretnina nalazi se u naselju Breška Greda između županijske ceste i autoceste Zagreb – Lipovac. U cestovnom pojasu prometnice izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture. Parcela se nalazi u poljoprivrednom pojasu. Ploha parcele je u horizontalnom položaju. Predmetno zemljište svrstava se u četvrtu kategoriju zemljišta.

b) k.č.br. 376, upisana u z.k.ul. 182, k.o. 312304 Breška Greda, oranica Krtulino, površine 5586 m² kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad, vlasništvo Grada Ivanić – Grada u omjeru 2:4. Predmetna nekretnina nalazi se u naselju Breška Greda između županijske ceste i autoceste Zagreb – Lipovac. U cestovnom pojasu prometnice izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture. Parcela se nalazi u poljoprivrednom pojasu. Ploha parcele je u horizontalnom položaju. Predmetno zemljište svrstava se u četvrtu kategoriju zemljišta.

c) k.č.br. 717, upisana u z.k.ul. 300, k.o. 312452 Prečno, kuća, dvor i oranica Prerovec, površine 1813 m² kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad, vlasništvo Grada Ivanić – Grada u omjeru 2:6. Predmetna nekretnina nalazi se u naselju Prerovec. Nekretnina se nalazi u građevinskoj zoni. Prilazna cesta je primjerena obavljanju dvosmjernog prometa, opremljena i uređena. Prilaz do prostora nije osiguran s ulice. Na zemljištu se nalazi stara drvena kuća.

d) k.č.br. 718, upisana u z.k.ul. 301, k.o. 312452 Prečno, oranica Prerovec, površine 2325 m² kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u naselju Prerovec. Do predmetne lokacije ne postoji uređeni priključak na javnu prometnu površinu tj. ne postoji uređeni pristup za vozila. Parcela se nalazi u poljoprivrednom pojasu. Ploha parcele je u horizontalnom položaju, ispod razine nasipa rijeke Save. Predmetno zemljište svrstava se u četvrtu kategoriju zemljišta.

e) k.č.br. 953/2, upisana u z.k.ul. 301, k.o. 312452 Prečno, pašnjak, površine 869 m² kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u naselju Prerovec. Do predmetne lokacije ne postoji uređeni priključak na javnu prometnu površinu tj. ne postoji uređeni pristup za vozila. Parcela se nalazi u poljoprivrednom pojasu. Ploha parcele je u horizontalnom položaju, ispod razine nasipa rijeke Save. Predmetno zemljište svrstava se u četvrtu kategoriju zemljišta.

f) k.č.br. 953/4, upisana u z.k.ul. 301, k.o. 312452 Prečno, šikara, površine 1394 m² kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u naselju Prerovec. Do predmetne lokacije ne postoji uređeni priključak na javnu prometnu površinu tj. ne postoji uređeni pristup za vozila. Ploha parcele je u blagom nagibu, ispod razine nasipa rijeke Save. Predmetno zemljište svrstava se u četvrtu kategoriju zemljišta.

g) k.č.br. 2111, upisana u z.k.ul. 2792, k.o. 312347 Ivanić - Grad, oranica u mjestu, površine 417 m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u gradu Ivanić – Gradu, Vukovarska ulica, udaljeno od najužeg centra grada zračne linije 500 m. Parkiranje vozila je omogućeno na parceli. U cestovnom pojasu prometnice izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture, niskonaponska elektro mreža, vodovod, kanalizacija, plin, telefonska mreža. Parcela se nalazi u građevinskom pojasu. Ploha parcele je u horizontalnom položaju. Predmetno zemljište svrstava se u prvu kategoriju zemljišta.

h) k.č.br. 2271/14, upisana u z.k.ul. 2792 k.o. 312347 Ivanić - Grad, oranica Jalševec, površine 267 m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u gradu Ivanić – Gradu, ulica Zelenjak, udaljeno od najužeg centra grada zračne linije 500 m. Parkiranje vozila je omogućeno na parceli. U cestovnom pojasu prometnice izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture, niskonaponska elektro mreža, vodovod, kanalizacija, plin, telefonska mreža. Parcela se nalazi u građevinskom pojasu. Ploha parcele je u horizontalnom položaju. Predmetno zemljište svrstava se u drugu kategoriju zemljišta.

i) k.č.br. 2295/4, upisana u z.k.ul. 2792 k.o. 312347 Ivanić - Grad, oranica, površine 745 m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u gradu Ivanić – Gradu, ulica Zelenjak, udaljeno od najužeg centra grada zračne linije 500 m. Parkiranje vozila je omogućeno na parceli. U cestovnom pojasu prometnice izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture, niskonaponska elektro mreža, vodovod, kanalizacija, plin, telefonska mreža. Parcela se nalazi u građevinskom pojasu. Ploha parcele je u horizontalnom položaju. Predmetno zemljište svrstava se u prvu kategoriju zemljišta. Na zemljištu je upisano pravo služnosti EOR-DTK i EOR – VODOVOD sa zaštitnim pojasom 5 i 10 m što umanjuje mogućnost korištenja parcele, a time i tržišnu vrijednost.

j) k.č.br. 850/1, upisana u z.k.ul. 629, k.o. 312444 Posavski Bregi, oranica, površine 1462 m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u naselju Posavski Bregi, u uskoj asfaltiranoj ulici Katanci, udaljeno od najužeg centra mjesta 1 km, na južnoj strani ulice. Parkiranje vozila je omogućeno na parceli. U cestovnom pojasu prometnice izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture. Parcela se nalazi u poljoprivrednom pojasu. Ploha parcele je u horizontalnom položaju. Predmetno zemljište svrstava se u četvrtu kategoriju zemljišta.

k) k.č.br. 850/2, upisana u z.k.ul. 629, k.o. 312444 Posavski Bregi, vinograd i oranica, površine 1417 m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u naselju Posavski Bregi, u uskoj asfaltiranoj ulici Katanci, udaljeno od najužeg centra mjesta 1 km, na južnoj strani ulice. Parkiranje vozila je omogućeno na parceli. U cestovnom pojasu prometnice izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture. Parcela se nalazi u poljoprivrednom pojasu. Ploha parcele je u blagom nagibu. Predmetno zemljište svrstava se u četvrtu kategoriju zemljišta.

l) k.č.br. 850/4, upisana u z.k.ul. 629, k.o. 312444 Posavski Bregi, zgrada, voćnjak i oranica, površine 1003 m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić – Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u naselju Posavski Bregi, u uskoj asfaltiranoj ulici Katanci, udaljeno od najužeg centra mjesta 1 km, na južnoj strani ulice. Parkiranje vozila je omogućeno na parceli. U cestovnom pojasu prometnice izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture. Parcela se nalazi u građevinskom pojasu. Ploha parcele je u horizontalnom položaju. Predmetno zemljište svrstava se u prvu kategoriju zemljišta.

 

Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Grad Ivanić-Grad neće snositi troškove uređenja nekretnine.

II.

 

Početna cijena nekretnina iz točke 1. ovog Natječaja iznosi kako slijedi:

-           za nekretninu označenu slovom a) početna cijena iznosi 3.150,00 kuna,

-           za nekretninu označenu slovom b) početna cijena iznosi 5.950,00 kuna,

-           za nekretninu označenu slovom c) početna cijena iznosi 8.533,33 kuna,

-           za nekretninu označenu slovom d) početna cijena iznosi 4.700,00 kuna,

-           za nekretninu označenu slovom e) početna cijena iznosi 1.800,00 kuna,

-           za nekretninu označenu slovom f) početna cijena iznosi 2.800,00 kuna,

-           za nekretninu označenu slovom g) početna cijena iznosi 47.000,00 kuna,

-           za nekretninu označenu slovom h) početna cijena iznosi 11.000,00 kuna,

-           za nekretninu označenu slovom i) početna cijena iznosi 31.000,00 kuna,

-           za nekretninu označenu slovom j) početna cijena iznosi 3.100,00 kuna,

-           za nekretninu označenu slovom k) početna cijena iznosi 3.000,00 kuna,

-           za nekretninu označenu slovom l) početna cijena iznosi 17.000,00 kuna.

 

III.

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju:

1.         fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

2.         pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

3.         strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu i Republici Hrvatskoj.

IV.

Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:

1.         ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja, OIB fizičke odnosno pravne osobe, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,

2.         oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,

3.         ponuđenu cijenu zemljišta upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem

4.         potpis ponuditelja (a za pravnu osobu i obrtnika i pečat).

 

V.

Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

1.         dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu,

2.         za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje),

3.         dokaz o uplaćenoj jamčevini,

4.         potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu,

5.         potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

6.         bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (natjecatelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni prihod u prethodnoj godini bio jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nekretnine za koju se natječe; ako iz opravdanog razloga natjecatelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koju je Grad Ivanić-Grad tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji se smatra prikladnim),

7.         BON-2 ili SOL 2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe kojim natjecatelj dokazuje solventnost u posljednjih 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja odnosno natjecatelj u navedenom periodu ne može biti neprekidno u blokadi duže od 10 dana odnosno 20 dana ukupno u istom periodu, a temeljem kojega Grad Ivanić-Grad može zaključiti da će natjecatelj moći izvršiti ugovorne obveze,

8.         potpisani primjerak oglednog Ugovora o kupoprodaji,

9.         izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Javnog natječaja.

 

VI.

Ponude za natječaj dostavljaju se poštom ili predaju neposredno Gradu Ivanić-Gradu u zatvorenoj omotnici s napomenom: „NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“.

 

VII.

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu od 5% utvrđene početne cijene za površinu zemljišta iz ovog Javnog natječaja, za koju podnose ponudu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Ivanić-Grada, IBAN: HR4824840081815800006, model 68, poziv na broj 7757-OIB, s naznakom „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“.

Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene zemljišta, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

 

VIII.

Natječaj je otvoren do popunjenja, odnosno do prodaje svih nekretnina ponuđenih na ovom javnom natječaju.

Ponude će se otvarati u sljedeće datume:

1.        16. listopada 2017. u 12,00 h

2.        15. studenoga 2017. u 12,00 h

3.        15. prosinca 2017. u 12,00 h

4.        15. siječnja 2018. u 12,00 h

5.        15. veljače 2018. u 12,00 h

6.        15. ožujka 2018. u 12,00 h

7.        16. travnja 2018. u 12,00 h

8.        15. svibnja 2018. u 12,00 h

9.        15. lipnja 2018. u 12,00 h

10.      16. srpnja 2018. u 12,00 h

11.      16. kolovoza 2018. u 12,00 h

12.      14. rujna 2018. u 12,00 h.

Otvaranje zaprimljenih ponuda je javno.

  

IX.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji, uz ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog natječaja, za nekretninu za koju podnosi ponudu, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada na prijedlog Povjerenstva.

Ukoliko dva ili više najpovoljnijih ponuditelja ponude isti iznos kupoprodajne cijene, postupak prodaje zemljišta provodi se javnom dražbom.

 

X.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Gradom Ivanić-Gradom u roku od 15 dana računajući od dana dostave Odluke Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustanka od ponude ili odbijanja zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine u cijelosti.

Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju nekretnina ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Grada Ivanić-Grada u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

 

XI.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

 

XII.

Ovaj javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada i lokalnoj radio stanici.

 

                                                                                            GRADONAČELNIK:

                                                                                          Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: