16.10.2017.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, objavljenog u Narodnim novinama, broj 96/17 dana 27. rujna 2017. godine, oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Grada Ivanić-Grada i oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, objavljuje 

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje 

I. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem za radno mjesto:

2. Viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša kako slijedi:

1. MARTINA GORČAN

2. IDA BALIĆ

3. IVANA VNUČEC PERKO

Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se dana 23. listopada 2017. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u prostorijama Gradske uprave (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska potrebno je javiti se na portu.

II. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

III. Pisano testiranje će trajati 45 minuta.

IV. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

V. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i to isti dan od 11,00 sati.

VI. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

a)        Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

b)        Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15),

c)         Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17),

d)        Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09).

  

PROČELNIK: 

Milivoj Maršić, dipl. oec.

PREUZMITE DOKUMENTE: