22.08.2018.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2018. godini (KLASA: 022-05/18-01/55, URBROJ: 238/10-02-02/2-18-4, od 06. kolovoza 2018. godine) gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje


JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

 

1. Uvod

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2018. godini kroz sljedeće mjere:

MJERA A – Potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo

MJERA B – Kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti

MJERA C – Kapitalne potpore za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte

Korisnici potpora mogu biti pravne i fizičke osobe koje su mikro poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. (manje od 10 zaposlenih i godišnji promet ili bilanca do 2 milijuna EUR) te koji samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda temeljem članka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 115/16, 01/17, 41/17, 128/17) uključujući trgovačka društva, obrte i slobodna zanimanja u sustavu poreza na dobit ili poreza na dohodak, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Ivanić-Grad osnivač ili ima poslovni udio u temeljnom kapitalu i djelatnosti razvrstane prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u području A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (NKD 2017). Korisnik subvencije mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

2. Predmet Javnog poziva

Prava na bespovratne potpore iz ovog Javnog poziva ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera i aktivnosti:

 

MJERA A – Potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo

(1) Grad Ivanić-Grad dodjeljuje bespovratne potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo s datumom nakon 01. rujna 2017. godine, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Ivanić-Grada za sljedeće namjene:

1. izradu poslovnih planova, investicijskih studija, vizualnog identiteta, web stranica,

2. nabavu informatičke opreme,

3. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),

4. nabavu opreme za obavljanje osnovne djelatnosti (strojevi, uređaji, alati, oprema).

(2) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00 kuna.

(3) Zahtjevi se podnose na Obrascu – Obrazac Mjera A uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

- Potvrda Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja

- preslika obrasca JOPPD (stranica A) za prethodni mjesec s preslikom Potvrde o zaprimanju obrasca – osim za subjekte osnovane u prethodnom mjesecu

- preslika računa za nabavu opreme, izvedene usluge ili radove

- fotografija nabavljene opreme, izvršenih usluga ili izvedenih radova

- preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje

- Obrazac – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

MJERA B – Kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti

(1) Grad Ivanić-Grad odobrit će kapitalnu potporu za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima. Korisnici kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti ne mogu biti poduzetnici koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo i ostvaruju potporu temeljem mjere A ovog Javnog poziva te poduzetnici koji na dan 01. siječnja 2018. godine nisu imali zaposlenu najmanje 1 osobu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti može se dodijeliti za sljedeće namjene:

1. nabavu strojeva, uređaja, alata i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti,

2. izvođenje građevinskih radova na uređenju poslovnog prostora,

3. promotivne aktivnosti: izrada web stranice, izrada promotivnih materijala (katalog,   brošura).

(2) Minimalni iznos prihvatljivih troškova iznosi 5.000,00 kuna. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za odobrenu namjenu, a najviše 5.000,00 kuna.

(3) Za ovu mjeru neprihvatljivi troškovi su nabava osobnih automobila, mobilnih telefona, opreme/alata koji se daju u dugoročni najam te koji su nabavljeni putem operativnog leasinga.

(4) Sufinancirana oprema treba ostati u vlasništvu podnositelja zahtjeva najmanje pet godina nakon končane isplate potpore iz ove mjere, u protivnom se potpora mora vratiti u gradski proračun.

(5) Zahtjevi se podnose na Obrascu – Obrazac Mjera B uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

- Potvrda Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja

- preslika obrasca JOPPD (stranica A) za prethodni mjesec s preslikom Potvrde o zaprimanju obrasca

- preslika računa za nabavu opreme, izvedene usluge ili radove

- fotografija nabavljene opreme, izvršenih usluga ili izvedenih radova

- preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje

- Obrazac – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

MJERA C – Kapitalne potpore za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte

(1) Grad Ivanić-Grad dodijelit će kapitalnu potporu za projektnu dokumentaciju za poduzetnike koji ulažu u dogradnju i/ili izgradnju poslovnog objekta na području Grada Ivanić-Grada. Kapitalna potpora za projektnu dokumentaciju može se dodijeliti za sljedeće namjene:

1. izradu geodetskog elaborata,

2. izradu glavnog i/ili izvedbenog projekta.

(2) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 kuna.

(3) Zahtjevi se podnose na Obrascu – Obrazac Mjera C uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

- Potvrda Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja

- preslika obrasca JOPPD (stranica A) za prethodni mjesec s preslikom Potvrde o zaprimanju obrasca

- preslika računa za nabavu opreme, izvedene usluge ili radove

- fotografija nabavljene opreme, izvršenih usluga ili izvedenih radova

- preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje

- Obrazac – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

3. Opći uvjeti

Zahtjevi za dodjelu bespovratne potpore podnose se Gradu Ivanić-Gradu, Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje, na propisanom Obrascu naznačenom u ovom Javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do iskorištenja proračunskih sredstava, a najdulje do 01. prosinca 2018. godine.

Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom „Za Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje – Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore“ ili na e-mail adresu: [email protected].

Obrasci za prijavu na Javni poziv mogu se podići u Gradu Ivanić-Gradu, a dostupni su i na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr.

Pojedinom korisniku može se odobriti jedna potpora u istoj kalendarskoj godini.

Za provedbu ovog Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje koji provodi postupak dodjele potpore.

Upravni odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije izrađuje prijedlog Zaključka o dodjeli bespovratne potpore u kojem se navodi iznos i namjena potpore te ga dostavlja Gradonačelniku na donošenje. Po donošenju Zaključka, Upravni odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika gradske potpore odnosno podnositelja zahtjeva.

Dostavljanjem dokumentacije na Javni poziv i donošenjem Zaključka o dodjeli bespovratne potpore, korisnik sredstava daje odobrenje Gradu Ivanić-Gradu da osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada te u drugim izvještajima.

Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 01. siječnja 2018. godine. Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak kod odobrenja potpore za obveznike koji su u sustavu PDV-a na dan donošenja Zaključka o dodjeli bespovratne potpore.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti Potvrdu Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja, ne stariju od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva (prihvaća se elektronska Potvrda Porezne uprave).

Podnositelj nema pravo na potporu ako je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku, u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim. Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ako je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Ivanić-Grada, te će biti isključen iz svih gradskih subvencija u narednih 5 godina.

Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 10. Zakona o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14, 69/17), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), Grad Ivanić-Grad kao tijelo javne vlasti obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stanicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Ivanić-Grad objavljuje sve akte na službenoj web stranici u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik podnošenjem Zahtjeva za potporu, koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

4. Ostale odredbe

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr.

Sve informacije vezane uz uvjete, kriterije i postupak dodjele bespovratnih potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje Grada Ivanić-Grada, na telefon: 01 2831-360 ili upitom na e-mail adresu: [email protected].

                                                                                             GRADONAČELNIK:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

 

 

PREUZMITE DOKUMENTE: