22.08.2018.

NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2018. godini (KLASA: 022-05/18-01/55,  URBROJ: 238/10-02-02-04/1-18-8, od 06. kolovoza 2018.) Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

1.     PREDMET JAVNOG  POZIVA:

Dodjela potpora male  vrijednosti u  poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2018. godini za slijedeća ulaganja u poljoprivredi:

 

1.  Obnavljanje stočnog i pčelinjeg fonda

Ovom mjerom su predviđene potpore za:

- Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u govedarstvu - iznos potpore do 30%, a najviše 5.000,00 kn po korisniku;

- Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u svinjogojstvu - iznos potpore do 30% a najviše 3.000,00 po korisniku;

- Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u ovčarstvu i kozarstvu – iznos potpore do 30%, a najviše 1.000,00 kn po korisniku;

- Sufinanciranje nabave matica u pčelarstvu od ovlaštenih uzgajivača – iznos potpore do 30%, a najviše 1.000,00 kn po korisniku.

 

Potpora se ostvaruje na osnovu podnesenog zahtjeva i propisane dokumentacije.

Napomena: pčelar za iste troškove može ostvariti potporu samo iz jednog izvora financiranja.

 

Uvjeti za dodjelu potpore su:

- Obaveza uzgoja i držanja najmanje 3 godine;

- Podneseni zahtjev uz dostavu propisane dokumentacije (računi, dokaz o selekcijskom obuhvatu, ovlaštenju i sl.).

 

2. Subvencioniranje EKO certifikata u poljoprivrednoj proizvodnji

Znak “ekoproizvod” je garancija da je proizvod proizveden sukladno propisima o ekološkoj proizvodnji. Znak se dobiva na vrijeme od jedne godine, ili jedne vegetacije i uz deklaraciju potvrđuje kvalitetu proizvoda. Potpora će se odobriti korisniku za dobivanje eko certifikata kako bi proizvedeni proizvodi bili propisno označeni te se mogli prodavati kao ekološki proizvod u  iznosu od 50% dokumentiranih troškova.

Uvjet za dodjelu potpore:

- Podneseni zahtjev uz dostavu propisane dokumentacije (računi izdani od registriranih pravnih osoba za provedbu postupka potvrđivanja (certificiranja) u Republici Hrvatskoj).

 

3. Sufinanciranje odlaska na sajmove i manifestacije izvan Grada Ivanić-Grada

Potpora će se dodijeliti za fiksne troškove nastale nastupom na sajmovima i manifestacijama kao što su troškovi kotizacije za sajam/izložbu, promocije u sajmenom katalogu, zakupa i uređenja izložbeno-prodajnog prostora, kotizacije za ocjenjivanje proizvoda u iznosu od 50% prihvatljivih troškova,a najviše do 5.000 kuna po korisniku.

Cilj potpore je sufinanciranje sudjelovanja poduzetnika  na domaćim sajmovima  kroz ciljane  nastupe na  sajmovima u svrhu olakšavanja pristupa domaćem tržištu i ostvarivanja povoljne tržišne pozicije.

Uvjet za dodjelu potpore:

- Podneseni zahtjev uz dostavu propisane dokumentacije (računi izdani od registriranih pravnih osoba za provedbu postupka potvrđivanja (certificiranja) u Republici Hrvatskoj).

 

2. KORISNICI POTPORE

Korisnik sredstava potpore iz Proračuna Grada Ivanić-Grada može biti „jedan poduzetnik“ tj. poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Ivanić-Grada.

Korisnici sredstava potpore jesu :

- poljoprivredna gospodarstva upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada Ivanić-Grada;

- trgovačka društva i obrti, strukovne udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i za provođenje programa iz područja poljoprivrede sa sjedištem na području Grada Ivanić-Grada.

 

3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi za potpore iz natječaja podnose se na propisanim obrascima s potrebnom dokumentacijom najkasnije do 01. prosinca tekuće godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava. Ukoliko pristigne više zahtjeva od predviđenih ukupnih sredstava za navedenu mjeru, iznos po pojedinom zahtjevu će se proporcionalno smanjiti sukladno broju zaprimljenih zahtjeva.

 

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu:
1. Presliku osobne iskaznice - za fizičke osobe;
2. Presliku rješenja o Upis u sudski registar - za pravne osobe;
3. Izvadak iz registra udruga/zadruga  (Izvadak iz registra može zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge/zadruge u registru udruga/zadruga);
4. Presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili presliku Iskaznice OPG-a;
5. Presliku računa za obavljenu uslugu ili nabavljeni materijal/opremu uz predočenje originalnog računa;

6. Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Ivanić-Gradu;

7. Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama;
8. Druge dokumente propisane za određene vidove potpora.

Udruge i zadruge uz zahtjeve za sufinanciranje određenih aktivnosti prilažu program rada za tekuću godinu i/ili opis aktivnosti za koju se traži potpora, te druge dokumente za određenu aktivnost (račune, promidžbene materijale i sl).

 

5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu potpora se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa web stranice Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada. Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu:

Grad Ivanić-Grad

Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

Park hrvatskih branitelja 1,

10310 Ivanić – Grad

S naznakom „NATJEČAJ
za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi 2018.“

 

6. OSTALE ODREDBE

Na temelju prijedloga Upravnog odjela, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donosi odluku o odobrenju potpore. Odluka se dostavlja korisniku potpore. Za potpore više 5.000,00 kn Grad Ivanić-Grad i korisnik potpore sklopiti će Ugovor o dodjeli potpore kojim će regulirati međusobna prava i obaveze. Grad Ivanić-Grad isplaćuje potporu na žiro-račun korisnika nakon donošenja odluke o odobrenju potpore, a najkasnije do kraja godine.

Korisnik potpore dužan je Gradu Ivanić-Gradu dostaviti pisano izvješće o realizaciji aktivnosti za koju je dodijeljena potpora, koje sadrži prikaz utroška dodijeljene potpore, preslike računa ispostavljenih od dobavljača korisniku potpore, kao i dokaze o izvršenim plaćanjima od strane korisnika potpore. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužna su odobrena sredstva vratiti i slijedećih pet godina gube pravo na poticajna sredstva Grada Ivanić-Grada.

 

                                                                               GRADONAČELNIK:

                                                                                 Javor Bojan Leš, dr.med.vet.

PREUZMITE DOKUMENTE: