13.12.2018.

SAZIV 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

 

S A Z I V A M

15. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 19. prosinca 2018. godine ( srijeda ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

  

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat

 

1.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija IGRA d.o.o. za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Valentin Gadža, direktor Razvojne agencija IGRA d.o.o.

 

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Konačne liste kandidata i dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Ivanić-Grada za školsku/akademsku godinu 2018. / 2019.

predlagatelj: Komisija za dodjelu stipendija

izvjestitelj: Hrvoje Strašek, referent za društvene djelatnosti   

   

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ispravku greške u grafičkom dijelu elaborata Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica:  Sandra Abramović, voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti, komunalnu    infrastrukturu i prostorno planiranje.

 

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o davanju suglasnosti na kupnju nekretnine

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica:Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvenu djelatnost

 

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju donacije Zajednice udruga

proizašlih iz Domovinskog rata Grada Ivanić-Grada Gradu Ivanić-Gradu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica:Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvenu djelatnost

 

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelji: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelji: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelji: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

9.    Razmatranje prijedloga  i donošenje:

a) Odluke o II. izmjenama i  dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

b) II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2018 - 2020. godinu

c) II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2018. godinu

d) II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

e) II. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

f) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

g) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u provedbi programa udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

h) II. izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

i) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

j) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

10.Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

c) Plana razvojnih programa za 2019. – 2021. godinu

d) Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2019. godinu

e) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

f) Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

g) Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

h) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

i) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

j) Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

k) Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

l) Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

m) Program javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne  djelatnosti i prostorno planiranje

 

11. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.


Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                             Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: