11.06.2018.

VISOKA ŠKOLA IVANIĆ-GRAD raspisuje natječaj i otvara svoja vrata za upis prvih studenata na studijski program Fizioterapije u akademskoj godini 2018./19.

 

NATJEČAJ

 

za upis studenata u I. godinu preddiplomskog stručnog studija Visoke škole Ivanić-Grad u Ivanić-Gradu u akademskoj godini 2018./2019.

 

1.    PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

Visoka škola Ivanić-Grad u Ivanić-Gradu u akademskoj godini 2018./2019. provodi upise studenata na preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova):

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE

Stručno zvanje: stručni prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapije

 

2.    UPISNA KVOTA

U akademskoj godini 2018./2019. Visoka škola Ivanić-Grad upisati će studente prema raspoloživim slobodnim mjestima (upisna kvota) na studiju:

R.br.

STUDIJ

BROJ UPISNIH MJESTA

UKUPNO

Redoviti studenti

Izvanredni studenti

 

 

 

1.

Stručni studij fizioterapije

20

20

40

           

 

3.    UVJETI UPISA

Na preddiplomski stručni studiji Fizioterapije mogu se upisati sve osobe koje su završile najmanje četverogodišnju srednju školu te su temeljem rang liste svrstane u upisnu kvotu.

 

4.    PRIJAVE ZA UPIS

Kandidati koji polažu državnu maturu prijavljuju se za upis na preddiplomski stručni studij Fizioterapija putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Sve potrebne informacije o ispitima državne mature i prijavama putem NISpVU sustava mogu se dobiti u brošurama objavljenim na mrežnoj stranici www.postani-student.hr.

 

Kandidati koji ne polažu državnu maturu prijave za razredbeni ispit dostavljaju u Studentsku referadu Visoke škole Ivanić-Grad (Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad): 30. i 31. kolovoza 2018. od 8 do 12 sati ili ih šalju poštom zaključno s 31. kolovozom 2018. godine na adresu Visoke škole Ivanić- Grad:

 

VISOKA ŠKOLA IVANIĆ-GRAD

U IVANIĆ-GRADU

Moslavačka 11

10310 Ivanić-Grad

 

s naznakom „Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog studija Fizioterapija“.

 

Pristupnici koji polažu državnu maturu podnose sve potrebne dokumente prilikom upisa.

Pristupnici koji ne polažu državnu maturu, uz prijavu za razredbeni ispit prilažu i sljedeće dokumente (prihvaćaju se i dokumenti iz sustava e-građani):

a.)   potvrda o uplati iznosa od 300 kn na transakcijski račun Osnivača Visoke škole Ivanić-Grad, Riznica Grada Ivanić-Grada HR48 2484 0081 8158 0000 6   

Model plaćanja HR64, poziv na broj: 7730-50188 – OIB pristupnika

Pod opisom plaćanja treba navesti “Za troškove razredbenog postupka na VŠIG ime i prezime kandidata”

b.)   prijavni list (dobije se u Studentskoj referadi ili se može preuzeti s internetske stranice Visoke škole Ivanić-Grad u Ivanić-Gradu www.vsig.hr)

c.) preslika osobne iskaznice

d.) svjedodžbe svih razreda srednje škole (originali)

e.) svjedodžba o maturi / završnom ispitu srednje škole (original)

 

5.    RANGIRANJE PRIJAVA PRISTUPNIKA

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis na preddiplomski stručni studij podliježu postupku rangiranja kojim se vrši izbor pristupnika koji stječu pravo upisa na studij te polažu državnu maturu ili razredbeni ispit. Rangiranje prijava se provodi putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) ili putem razredbenog postupka kojeg provodi Visoka škola Ivanić-Grad.

Tablični prikaz Odluke Visoke škole Ivanić-Grad u Ivanić-Gradu o korištenju rezultata državne mature pri upisu na studijske programe:

Studijski program

Vrednovanje ocjena iz srednje škole

Minimalna razina

Obvezni dio državne mature

Preduvjet za upis

Hrvatski jezik

Matematika

Strani jezik

Stručni studij Fizioterapija

40 %

B

30 %

20 %

10 %

Potvrda liječnika opće prakse o psihofizičkim sposobnostima

Postupak rangiranja u okviru razredbenog postupka sastoji se od vrednovanja uspjeha postignutog u srednjoj školi i uspjeha ostvarenog na državnoj maturi ili razredbenom ispitu.

Uspjeh kandidata u srednjoj školi (opći uspjeh svih razreda u srednjoj školi) može činiti najviše 40 %, dok provjera znanja na državnoj maturi ili razredbenom ispitu može činiti najviše 60 % ukupnih bodova, analogno gornjoj tablici.

Popuna upisne kvote vrši se u prvom (ljetnom) i drugom (jesenskom) upisnom roku. Upisna kvota se prvo popunjavaju kandidatima koji su polagali državnu maturu i to prema  padajućem uspjehu (od pristupnika s najvećim brojem bodova prema pristupnicima s manjim brojem bodova). Slobodna mjesta za redovite i izvanredne studente preostala nakon upisa kandidata s položenom državnom maturom u ljetnom i jesenskom upisnom roku popunjavat će se kandidatima koji su pravo upisa stekli na osnovi rezultata razredbenog ispita.

Rang lista razredbenog postupka bit će objavljena 5. rujna 2018. godine u 12.00 sati na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Visoke škole Ivanić-Grad.

Nakon završenog razredbenog postupka sastavljaju se sljedeće rang liste studenata:

a.)   redoviti studenti

b.)   izvanredni studenti

 

6.    UPISI

Kandidati koji su pravo upisa ostvarili putem rezultata državne mature upisuju se:

-  18. i 19. srpnja 2018. prema rasporedu koji će biti objavljen na www.vsig.hr (ljetni upisni rok), za kandidate koji su državnu maturu položili u prvom (ljetnom) roku,

-  20. i 21. rujna 2018. prema rasporedu koji će biti objavljen na www.vsig.hr (jesenski upisni rok), za kandidate koji su državnu maturu položili u drugom (jesenskom) roku.

Kandidati koji su pravo upisa ostvarili putem rezultata razredbenog postupka upisuju se 24. rujna 2018. prema rasporedu koji će biti objavljen na www.vsig.hr

Pristupnici su dužni pridržavati se rasporeda upisa. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanim rokovima se nisu upisali, gube to pravo.

Prilikom upisa na preddiplomske stručne studije kandidati prilažu:

 

a.)    potvrda o uplati iznosa od 300 kn za troškove upisa (za izradu studentske dokumentacije) na transakcijski račun Osnivača Visoke škole Ivanić-Grad, Riznica Grada Ivanić-Grada HR48 2484 0081 8158 0000 6

Model plaćanja HR64, poziv na broj: 7730-50188 – OIB pristupnika

Pod opisom plaćanja treba navesti “Za troškove upisa na VŠIG ime i prezime kandidata”

b.)    preslika osobne iskaznice

c.)    originalna svjedodžba ili ovjerena preslika o završnom radu/ispitu u srednjoj školi ili    državnoj maturi

d.)    tri fotografije u boji veličine 4x6 cm

e.)    dokaz o uplati naknade troškova upisa (11.000 kn za redovite studente; 14.000 kn za izvanredne studente). Načini plaćanja školarine odredit će se posebnom odlukom o načinima plaćanja školarine na Visokoj školi Ivanić-Grad.

 

Dana 20. srpnja 2018. godine u 15,00 sati nakon upisa kandidata koji pravo upisa ostvare na osnovu položene državne mature u ljetnom upisnom roku, bit će objavljen broj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok.

Dana 21. rujna 2018. godine u 15,00 sati nakon upisa kandidata koji pravo upisa ostvare na osnovu položene državne mature u jesenskom upisnom roku, bit će objavljen broj slobodnih mjesta za upis kandidata koji pravo upisa ostvare na osnovi rezultata razredbenog postupka.

 

7.    CIJENA STUDIRANJA

Naknada troškova studija na Visokoj školi Ivanić-Grad u Ivanić-Gradu iznosi:

a.)   11.000,00 kuna za preddiplomski stručni studij fizioterapije (REDOVITI STUDENTI)

b.)  14.000,00 kuna za preddiplomski stručni studij fizioterapije (IZVANREDNI STUDENTI)

 

8.    DODATNE OBAVIJESTI

Dodatne informacije mogu se dobiti u Studentskoj referadi Visoke škole Ivanić-Grad, na telefon +385 01 201 6840  te na Internet stranici Visoke škole Ivanić-Grad www.vsig.hr

Upiti se mogu potražiti i elektronskim putem na adresi: info@vsig.hr   ili   referada@vsig.hr

 

 

                                                                                  PRIVRMENI DEKAN

                                                                                  dr.sc. Mile Marinčić, v.pred.