12.11.2018.

Natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za financiranje udruga i zadruga iz područja poljoprivrede

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ), te članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik broj 02/14 i 01/18) te Program potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu (KLASA: 022-05/18-01/55,     URBROJ: 238/10-02-02-04/1-18-7 od 06. kolovoza 2018.) i Dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu (KLASA: 022-05/18-01/76, URBROJ: 238/10-02-01/2-18-12) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada 05. studenog 2018. godine donio je

 

ODLUKU O

RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA FINANCIRANJE UDRUGA I ZADRUGA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom propisuje se Potpora za financiranje programa udruga i zadruga iz područja poljoprivrede koje imaju sjedište na području Grada Ivanić-Grada, te opći uvjeti i kriteriji za dodjelu navedene potpore.

 

Članak 2.

Potpora će se odobriti korisniku za financiranje programa udruga i zadruga koje svojim programima doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta, a koje su programski usmjerene na rad u području poljoprivrede te čiji programi doprinose razvoju prioritetnog područja poljoprivrede.

 

Cilj: Promicanje interesa poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača, odnosno ostvarenje zajedničke dobiti članova udruga i zadruga u skladu sa zakonom i pravilima udruga i zadruga.

 

Članak 3.

Korisnici potpora iz članka 2. Ove Odluke su:

-       udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji podmiruju sve obveze prema Gradu Ivanić-Gradu te imaju sjedište, poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Ivanić-Grada

 

Uvjeti za dodjelu potpore su:

-     Udruga/zadruga je upisana u Registar udruga/zadruga;

-     Udruga/zadruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;

-     Udruga/zadruga je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i Zakonom;

-     Udruga/zadruga je ispunila ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Gradu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge/zadruge;

-     Da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;

-     Da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;

-     Da ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu;

-     Da ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa;

-     Da nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;

-     Da ima Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (Narodne novine, broj 74/14), odnosno Zakonom o zadrugama (Narodne novine, broj 34/11, 125/13, 76/14) ili je podnijela zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom)

 

Intenzitet potpore:

-100% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa,

- najmanji iznos sredstava po pojedinom programu iznosi 3.000,00 kn, a najveći 10.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.

 

Članak 4.

Potpora će se odobriti korisniku za:

-     Provedbu programa kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,

-        Provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,

-        Očuvanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prirodne osnove

-        Povećanje učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje

-        Podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada,

-        Donacije i sponzorstva i

-        Druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Grada.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Članak 5.

Zahtjevi za potpore koje korisnici ostvaruju direktnom isplatom podnose se na

propisanim obrascima s potrebnom dokumentacijom najkasnije do 10. prosinca 2018. godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispjeća i do utroška proračunskih sredstava. Ukoliko pristigne više zahtjeva od predviđenih ukupnih sredstava za navedenu mjeru, iznos po pojedinom zahtjevu će se proporcionalno smanjiti sukladno broju zaprimljenih zahtjeva.


Korisnici potpora uz ispunjeni obrazac zahtjeva prilažu:
1. Presliku rješenja o Upis u registar udruga, odnosno zadruga

2. Izjava osobe ovlaštene za zastupanje udruge/zadruge o ispunjenju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva prema Gradu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora

3. Potvrdu Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja
4. Presliku računa za obavljenu uslugu ili nabavljeni materijal/opremu uz predočenje originalnog računa;
5. Preslika izvoda žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje


Zahtjevi za potporu nalaze se na web stranici Grada www.ivanic-grad.hr ili se mogu dobiti u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje. Sredstva se isplaćuju na račun korisnika, nakon što se utvrdi da podnosilac zahtjeva udovoljava propisanim kriterijima.

 

Članak 6.

Za potpore koje se temeljem ove Odluke dodjeljuju putem natječaja, Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje (u daljnjem tekstu;: Upravni odjel) raspisuje i provodi  natječaj.

Natječaj sadrži:

- naziv tijela koje objavljuje natječaj;

- predmet natječaja;

- opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore;

- popis potrebne dokumentacije;

- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose;

- vrijeme trajanja natječaja.

Obavijest o natječaju objavljuje se na službenim internet stranicama Grada Ivanić-Grada, Obiteljskom radiju Ivanić i oglasnoj ploči Grada.

 

Članak 7.

Prilikom obrade zahtjeva dobivenih po natječaju utvrđuje se pravovremenost i potpunost prijave, udovoljavanje propisanim uvjetima iz ove Odluke i natječaja te iznos prihvatljivih troškova.

U slučaju nepotpunog zahtjeva Upravni odjel obavještava podnositelja o potrebnoj nadopuni dokumentacije, a podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku koji odredi Upravni odjel.

Na temelju prijedloga Upravnog odjela, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donosi odluku o odobrenju potpore.

 

Članak 8.

Upravni odjel vodi registar potpora po korisnicima.

 

Članak 9.

Za isto ulaganje ili mjeru korisnik može potporu ostvariti samo jednom u istoj tekućoj godini.

Najviši iznos potpore koji jedan korisnik može ostvariti po mjerama iz ove Odluke u istoj tekućoj godini iznosi 10.000,00 kn.

 

Članak 10.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Stručnu i administrativnu kontrolu provodi Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje.

Korisnici potpora dužni su dobivena sredstva koristiti strogo namjenski. Ukoliko se utvrdi da korisnik dobivena sredstva ne koristi namjenski bit će dužan ista vratiti na žiro-račun Grada Ivanić-Grada zajedno s obračunatom zakonskom zateznom kamatom.

 

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 022-05/18-01/76                                                                  Gradonačelnik:

URBROJ: 238/10-02-01/2-18-13

Ivanić-Grad, 05. studenoga 2018.                                      Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: