04.09.2018.

SAZIV 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18)

 

S A Z I V A M

12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 10. rujna 2018. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0. Aktualni sat

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „ Uređenje trga uz društveni dom na katastarskoj čestici k.č.br. 675/3 – k.o. Posavski Bregi ( Posavski Bregi  ) „ u Gradu Ivanić-Gradu unutar mjere 07 „ temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima „ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u „ Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, objekt Tratinčica, Posavski Bregi, Savska 69/d na katastarskoj čestici zk.č.br. 608 – k.o. Posavski Bregi ( Posavski Bregi ) “ u Gradu Ivanić-Gradu unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

3. Razmatranje Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Dražen Malec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

 

4. Razmatranje Izvješća o poslovanju Gradske knjižnice Ivanić-Grad za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Senka Kušar Bisić, ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra nekretnine oznake k.č.br.  488/10 put, površine 289 m2 upisan u zk. uložak 3490 k.o. Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

6. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Gradonačelnik

 

7. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. g. i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

8. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.


Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će nazočiti sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: