12.12.2019.

SAZIV 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

 

S A Z I V A M

25. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 18. prosinca 2019. godine ( srijeda ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

 

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat

- Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u periodu od posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

1.    RazmatranjeIzvješća o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Roda za pedagošku godinu 2018. / 2019. i Godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj:  Gradonačelnik

izvjestiteljica: Marina Radočaj, ravnateljica Dječjeg vrtića Roda

 

2.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada za 2018. godinui donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj:  Gradonačelnik

izvjestitelj:  Dražen Baotić, predsjednik Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada    

 

3.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Muzeja Ivanić-Grada za 2018. godinui donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj:  Gradonačelnik

izvjestiteljica:  Vida Pust Škrgulja, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grad

 

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Konačne liste kandidata i dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Ivanić-Grada za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

predlagatelj: Komisija za dodjelu stipendija

izvjestitelj: Hrvoje Strašek, referent za društvene djelatnosti   

 

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na sudjelovanje u pripremnim radnjama potrebnim za provedbu postupka prodaje poslovnih udjela trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Gradonačelnik

 

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)  III. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu – opći i posebni dio

b)  III. Izmjene Plana razvojnih programa za 2019. godinu

c)    III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

d)   III. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2019. godinu

e)    II. izmjene Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

f)     II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

g)   III. Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)    Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

b)   Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

c)    Plana razvojnih programa za 2020. – 2022. godinu

d)   Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2020. godinu

e) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

f) Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

g) Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2020. godini

h) Program javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

i) Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

j) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2020. godini

k) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

l) Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

m) Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

8.    Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: