28.02.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - radno mjesto: viši stručni suradnik za projekte i fondove Europske unije

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje na radno mjesto: 2.2. Viši stručni suradnik za projekte i fondove Europske unije, objavljenog u Narodnim novinama, broj 15/2019 od 13.02.2019. godine, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Grada Ivanić-Grada i oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, objavljuje

 

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam službenika u službu

u Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje na radno mjesto:

2.2. Viši stručni suradnik za projekte i fondove Europske unije

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam službenika u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem za radno mjesto:

2.2. Viši stručni suradnik za projekte i fondove Europske unije kako slijedi:

1. MARIN BAKIĆ

2. VLATKA BUDOR STRUGAR

3. DANIJEL HUSARIĆ

4. IVANA LISAK ŠILETIĆ

5. MARTIN MADARAS

Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se dana 07. ožujka 2019. godine (četvrtak) u 9:00 satiu prostorijama Gradske uprave (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska potrebno je javiti se na portu.

 

II. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

 

III. Pisano testiranje će trajati 45 minuta.

 

IV. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

 

V. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i to isti dan od 10:00 sati.

VI. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

a)    Zakon o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/14, 69/17)

b)    Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14)

c)    Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

d)    Statut Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/14, 01/18, 02/18 - pročišćeni tekst).

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:

Milivoj Maršić, dipl. oec.

PREUZMITE DOKUMENTE: