10.06.2019.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2019. godini (KLASA: 302-01/19-01/9, URBROJ: 238/10-02-02/2-19-2 od 10.06.2019. godine) gradonačelnik Grada Ivanić - Grada objavljuje


JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

 

1. Uvod

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2019. godini kroz sljedeće mjere:

MJERA A – Potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo

MJERA B – Kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti

MJERA C – Kapitalne potpore za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte

Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti pravne i fizičke osobe koje su mikro ili mali poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. te koji samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda temeljem članka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17) uključujući trgovačka društva, obrte i slobodna zanimanja u sustavu poreza na dobit ili poreza na dohodak, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Ivanić-Grad osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu i djelatnosti razvrstane prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u području A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (NKD 2007).

 

2. Predmet Javnog poziva

Prava na bespovratne potpore iz ovog Javnog poziva ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera i aktivnosti:

MJERA A - Potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo

(1) Grad Ivanić-Grad dodjeljuje bespovratne potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo s datumom nakon 01.12.2018. godine, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Ivanić-Grada za sljedeće namjene:

  1. izradu poslovnih planova/investicijskih studija, vizualnog identiteta, web stranica;
  2. nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera za obavljanje osnovne djelatnosti;
  3. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja);
  4. nabavu opreme za osnovnu djelatnost (strojevi, uređaji, alati, oprema).

(2) Potpora može iznositi do 70% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00 kuna.

(3) Sufinancirana informatička oprema mora ostati u vlasništvu podnositelja zahtjeva najmanje pet godina nakon končane isplate potpore iz ove mjere, u protivnom se potpora mora vratiti u gradski proračun.

(4) Zahtjevi se podnose na Obrascu – Obrazac Mjera A uz koji se prilaže sljedeće dokumentacija:

-       Potvrda Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)

-       preslika računa, ugovora, predračuna ili ponude za nabavu opreme, izvođenje radova ili uslugu

-       fotografija nabavljene opreme, izvršene usluge ili izvedenih radova

-       preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje (ukoliko se prilaže račun ili ugovor)

-       Obrazac – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

MJERA B – Kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti

(1) Grad Ivanić-Grad odobrit će kapitalnu potporu za povećanje konkurentnosti mikro ili malim poduzetnicima. Korisnici kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti ne mogu biti poduzetnici koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo i ostvaruju potporu temeljem MJERE A ovog Programa te poduzetnici koji u prethodnoj poslovnoj godini nisu imali prosječno najmanje 1 zaposlenu osobu (broj zaposlenih krajem razdoblja).

Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti može se dodijeliti za sljedeće namjene:

  1. nabava strojeva, uređaja, alata, opreme, informatičke opreme i poslovnog softvera za obavljanje osnovne djelatnosti
  2. izvođenje građevinskih radova na uređenju poslovnog prostora
  3. promotivne aktivnosti: izrada web stranice, izrada promotivnih materijala (kataloga, brošura)

 

(2) Minimalni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 5.000,00 kuna. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za odobrenu namjenu, a najviše 10.000,00 kuna.

(3) Za ovu mjeru neprihvatljivi troškovi su nabava osobnih automobila, mobilnih telefona, opreme/alata koji se daju u dugoročni najam te koji su nabavljeni putem operativnog leasinga.

(4) Sufinancirani strojevi, uređaji, alati, oprema te informatička oprema mora ostati u vlasništvu podnositelja zahtjeva najmanje pet godina nakon končane isplate potpore iz ove mjere, u protivnom se potpora mora vratiti u gradski proračun.

(5) Zahtjevi se podnose na Obrascu – Obrazac Mjera B uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

-       Potvrda Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)

-       preslika obrasca JOPPD (stranica A) za prethodni mjesec s preslikom Potvrde o zaprimanju obrasca

-       preslika računa, ugovora, predračuna ili ponude za nabavu opreme, izvođenje radova ili uslugu

-       fotografija nabavljene opreme, izvršene usluge ili izvedenih radova

-       preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje (ukoliko se prilaže račun ili ugovor)

-       Obrazac – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

MJERA C – Kapitalne potpore za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte

(1) Grad Ivanić-Grad dodijelit će kapitalnu potporu za projektnu dokumentaciju za poduzetnike koji ulažu u dogradnju i/ili izgradnju poslovnog objekta na području Grada Ivanić-Grada. Korisnici Kapitalne potpore za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte ne mogu biti poduzetnici koji u prethodnoj poslovnoj godini nisu imali prosječno najmanje 1 zaposlenu osobu (broj zaposlenih krajem razdoblja).

 

Kapitalna potpora za projektnu dokumentaciju može se dodijeliti za sljedeće namjene:

  1. izradu geodetskog elaborata
  2. izradu glavnog i/ili izvedbenog projekta

 

(2) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 kuna.

(3) Zahtjevi se podnose na Obrascu – Obrazac Mjera C uz koji se prilaže sljedeće dokumentacija:

-       Potvrda Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)

-       preslika obrasca JOPPD (stranica A) za prethodni mjesec s preslikom Potvrde o zaprimanju obrasca

-       preslika računa, ugovora, predračuna ili ponude za izradu projektne dokumentacije

-       fotografija nabavljene opreme, izvršene usluge ili izvedenih radova

-       preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje (ukoliko se prilaže račun ili ugovor)

-       Obrazac – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

3. Opći uvjeti

Zahtjevi za dodjelu bespovratne potpore u 2019. godini podnose se Gradu Ivanić-Gradu, Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje na propisanom Obrascu naznačenom u ovom Javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom, a rješavaju se redom zaprimanja i do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine.

Zahtjev se može predati poštom ili neposredno u urudžbeni ured Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, s naznakom „Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje – Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore“ ili na e-mail: [email protected].

Obrasci za prijavu na Javni poziv mogu se podići u Gradu Ivanić-Gradu, a dostupni su i na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr.

Pojedinom korisniku može se odobriti jedna potpora u istoj kalendarskoj godini.

Za provedbu ovog Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje koji provodi postupak dodjele potpore.

Odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije izrađuje prijedlog Zaključka o dodjeli bespovratne potpore u kojem se navodi iznos i namjena potpore te ga dostavlja Gradonačelniku na donošenje. Po donošenju Zaključka, Upravni odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika gradske potpore odnosno podnositelja zahtjeva.

Dostavljanjem dokumentacije na Javni poziv i donošenjem Zaključka o dodjeli bespovratne potpore, korisnik sredstava daje odobrenje Gradu Ivanić-Gradu da osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj internet stranici Grada Ivanić-Grada te u drugim izvještajima.

Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 01. siječnja 2019. godine. Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak kod odobrenja potpore za obveznike koji su u sustavu PDV-a na dan donošenja Zaključka o dodjeli bespovratne potpore.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti Potvrdu Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja (poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje), ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Podnositelj nema pravo na potporu ako je za isti trošak primio potporu iz drugih izvora.

Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku, u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ako je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Ivanić-Grada, te će biti isključen iz svih gradskih subvencija u narednih 5 godina.

Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 10. Zakona o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14, 69/17), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), Grad Ivanić-Grad kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu i pravodobnom objavom na internetskim stanicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Ivanić-Grad objavljuje sve akte na službenoj web stranici u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u Službenom glasniku Grad Ivanić-Grada, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

4. Ostale odredbe

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr

Sve informacije vezane uz uvjete, kriterije i postupak dodjele bespovratnih potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje Grada Ivanić-Grada, na telefon: 01 2831 373 ili upitom na e-mail adresu: [email protected].

                                            GRADONAČELNIK 

                                                                                       Javor Bojan Leš, dr. med. vet.

PREUZMITE DOKUMENTE: