27.03.2019.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu male vrijednosti po grupama: GRUPA 1. - radovi na rekonstrukciji dječjeg vrtića GRUPA 2. - opremanje dječjeg vrtića

KLASA: 406-01/19-01/5

URBROJ:238/10-02-02/4-19-4

Ivanić-Grad, 27. ožujka 2019.

                       

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), naručitelj, Grad Ivanić-Grad  objavljuje:

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu male vrijednosti po grupama:

GRUPA 1. -  radovi na rekonstrukciji dječjeg vrtića

GRUPA 2. -  opremanje dječjeg vrtića

 

1.         Naziv, adresa i  OIB naručitelja:

Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, OIB:   52339045122

 

2.         Evidencijski broj nabave:

Evidencijski broj nabave:  15/2019.

 

3.        Predmet nabave:

Projekt „Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, objekt Tratinčica, Posavski Bregi“ financira se iz podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Predmet ovog postupka javne nabave je rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, objekt Tratinčica, Posavski Bregi, opremanje kuhinje, praonice i garderobe  te izgradnja i rekonstrukcija dječjeg igrališta, sukladno Troškovnicima za pojedinu grupu.

 

4.         Opis i  oznaka grupe predmeta nabave:

Predmet nabave je podijeljen na slijedeće grupe  predmeta nabave:

 

GRUPA 1. -  radovi na rekonstrukciji dječjeg vrtića

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV- a): 

45214100-1 Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić

Predmetni radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove, radove vodovoda i kanalizacije, radove na elektroinstalacijama (struja, telefon), strojarske radove (grijanje) te radove  instalacije vatro dojave.

 

GRUPA 2. -  opremanje dječjeg vrtića

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV- a): 

39000000-2 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

Predmetna nabava obuhvaća opremanje kuhinje, praonice i garderobe te zamjenu bojlera.

 

5.       Datum početka prethodnog savjetovanja:

Grad Ivanić-Grad je dana 18. ožujka 2019. godine opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterij za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, stavio na prethodno savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

6.        Datum završetka prethodnog savjetovanja:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima završilo je  dana 25. ožujka  2019.godine.

 

7.       Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak:

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak.

 

8.        Primjedbe i prijedlozi:

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja nisu zaprimljene  primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata.

PREUZMITE DOKUMENTE: